Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για τη μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος με σφυρί για την επισκευή βλαβών σε αγωγούς του δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος»

Αριθμός Απόφασης: 390/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 5. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 6. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 7. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθ. 116/2021 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος «Περί κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την κατάρτιση του Μητρώου έως 31/12/2022».
 9. Τη με αριθμό 37/09-08-2022 Μελέτη του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 10. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για τη μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος με σφυρί (JCB) για την επισκευή βλαβών σε αγωγούς του δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα στη θέση Σκάλιζα, στην παλιά πλατεία Γραμματικού, στην οδό Αγίου Γεωργίου και στην περιοχή Σέσι, με σκοπό την αποκατάσταση της υδροδότησης των ανωτέρω περιοχών.
 11. Το γεγονός ότι η ανωτέρω κατάσταση δημιουργεί άμεσο και προφανή κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων και απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης.
 12. Το γεγονός ότι το υπάρχον μηχάνημα του δήμου βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω σοβαρής βλάβης.
 13. Την θετική ανταπόκριση του οικονομικού φορέα «ΛΕΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ», στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος με σφυρί για την επισκευή βλαβών σε αγωγούς του δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος, συνολικού προϋπολογισμού 930,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 2. Την έγκριση της με αριθ. 37/09-08-2022 Μελέτης του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος με σφυρί για την επισκευή βλαβών σε αγωγούς του δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνος, στην ΛΕΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, με Α.Φ.Μ. 119616135, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, έδρα την παραλία Βαρνάβα, Βαρνάβας, Τ.Κ. 19014, έναντι του συνολικού ποσού των 930,00 ευρώ (καθαρή αξία 750,00€, Φ.Π.Α. 24% 180,00€).

Η παρούσα θα υποβληθεί προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της, κατά το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (390/2022 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΟΛΝΩΛΜ-ΥΛ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΛΝΩΛΜ-ΥΛ4

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •