Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για τη μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς έχουν συσσωρευτεί βλάβες στις Δ.Κ. Μαραθώνα και Γραμματικού λόγω βλάβης του JCB των περιοχών αυτών (αρ. κυκλ. ΜΕ110676)»

Αριθμός Απόφασης: 432/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθ. 108/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για την μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς έχουν συσσωρευτεί βλάβες στις Δ.Κ. Μαραθώνα και Γραμματικού λόγω βλάβης του JCB των περιοχών αυτών (αρ .κυκλ. ΜΕ110676) και λόγω των αυξημένων βλαβών και στη Δ.Κ. Νέας Μάκρης δεν μπορεί να συνδράμει περαιτέρω :
 • για την επισκευή βλάβης παροχής στη θέση Προφ. Ηλίας Γραμματικού.
 • Για την επισκευή βλάβης στον κεντρικό αγωγό στο τέρμα της οδού Λευκωσίας, περιοχή Αύρα Μαραθώνα.
 • Για την επισκευή δύο βλαβών στον κεντρικό αγωγό στην οδό Φρίξου και στον παράλληλο δρόμο, στην περιοχή Αύρα Μαραθώνα
 • Για την επισκευή κεντρικού αγωγού που έχει σπασίματα σε δύο σημεία στην περιοχή Σέσι Γραμματικού
 • Για επισκευή βλάβης αγωγού σε δύο σημεία στην περιοχή Καλέτζι. Ένα στην είσοδο του χωριού από τον Μαραθώνα και ένα στο δρόμο προς Αγ. Παρασκευή πριν την διασταύρωση του δρόμου που συνδέει με το Γραμματικό.
 • Σκάψιμο σε σημείο όπου χρειάζεται εκρίζωση μεγάλης ρίζας δένδρου που σπάει τον σωλήνα και τρέχουν νερά στην οδό Νικοπόλεως 1, περιοχή Αγ. Γιώργη Κάτω Σούλι
 • Αποκατάσταση σπασίματος αγωγού στην Λεωφ. Κάτω Σουλίου πριν από το φυτώριο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
 • Οικισμός Δικαστών & Εισαγγελέων αποκατάσταση πέντε βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης
 • Καλλινίκου 26 Τύμβος Μαραθώνα, αποκατάσταση βλάβης σε παροχή
 • Καστοριάς 12 , Κ. Σούλι, σπάσιμο αγωγού
 • Οικισμός Δικαστικών Υπαλλήλων, απέναντι από την Πριάμου 8, σπάσιμο αγωγού, προκειμένου να μην αφήσουμε μια Δημοτική κοινότητά μας χωρίς πόσιμο νερό και να μην προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή και υγεία των κατοίκων του δήμου μας, γεγονότα που δημιουργούν άμεσο και προφανή κίνδυνο και σοβαρές επιπτώσεις με αποτέλεσμα να απειλείται η δημόσια υγεία  από την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης.
 1. Το γεγονός ότι τα υπάρχοντα και εν λειτουργία μηχανήματα του δήμου δεν επαρκούν για την ανωτέρω εργασία.
 2. Την θετική ανταπόκριση της Λέπουρα Μαρία, στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση της για την μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς έχουν συσσωρευτεί βλάβες στις Δ.Κ. Μαραθώνα και Γραμματικού λόγω βλάβης του JCB των περιοχών αυτών (αρ .κυκλ. ΜΕ110676), στην Λέπουρα Μαρία , με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Παραλία Βαρνάβα, Πόλη: Βαρνάβας, τηλ.: 6932904276, ΑΦΜ:119616135 και Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, έναντι του ποσού των 2.000 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  480,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 2.480,00. €..

Θα χρησιμοποιηθεί ένα σκαπτικό μηχάνημα (JCB) με σφυρί για 8 ημέρες, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπως αυτά θα προκύπτουν από την τεχνική έκθεση- περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν θα ξεπεράσουν το ποσό των 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (432/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/90ΣΠΩΛΜ-0ΦΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/90ΣΠΩΛΜ-0ΦΨ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •