Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς έχουν προκύψει έκτακτες βλάβες στην Δ.Κ. Νέας Μάκρης και το υπάρχον  JCB δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες αυτές».

Αριθμός Απόφασης: 647/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθ. 108/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για την μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς έχουν συσσωρευτεί βλάβες στις Δ.Κ. Νέας Μάκρης και το υπάρχον  JCB λόγω των αυξημένων βλαβών , δεν μπορεί να συνδράμει περαιτέρω, επειδή είμαστε σε περίοδο εορτών και μετά από ήδη ένα δεκαήμερο πού η Νέα Μάκρη ήταν χωρίς νερό, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ίδιο μέσα στα Χριστούγεννα και την επερχόμενη Πρωτοχρονιά όπου η ζήτηση θα είναι αυξημένη.  :
 • για την επισκευή βλάβης στο Μάτι οδός Ίριδος & Ποσειδώνος
 • Για την επισκευή τριών σπασιμάτων σε αγωγό πέριξ του Νεκροταφείου
 • Για την επισκευή δύο βλαβών στον αγωγό στο Μάτι στις οδούς Τρίτωνος και Σπανοπούλου
 • Για την επισκευή δύο βλαβών στον αγωγό στο Μάτι στις οδούς Νικηταρά και Παναγιάς.
 • Σπάσιμο κεντρικού αγωγού στην Παραλία Ν. Μάκρης ( στο seacret)
 1. Το γεγονός ότι τα υπάρχοντα και εν λειτουργία μηχανήματα του δήμου δεν επαρκούν για την ανωτέρω εργασία.
 2. Την θετική ανταπόκριση της Λέπουρα Μαρία, στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση της για την μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος (JCB) με σφυρί, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης καθώς έχουν συσσωρευτεί βλάβες στις Δ.Κ. Νέας Μάκρης και το υπάρχον  JCB λόγω των αυξημένων βλαβών δεν μπορεί να συνδράμει περαιτέρω, στην Λέπουρα Μαρία , με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Παραλία Βαρνάβα, Πόλη: Βαρνάβας, τηλ.: 6932904276, ΑΦΜ:119616135 και Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, έναντι του ποσού των 1.250,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  300,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 1.550,00 €.

Θα χρησιμοποιηθεί ένα σκαπτικό μηχάνημα (JCB) με σφυρί για 5 ημέρες, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπως αυτά θα προκύπτουν από την τεχνική έκθεση- περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν θα ξεπεράσουν το ποσό των 1.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (647/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΔΝ8ΩΛΜ-ΓΜΜ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΔΝ8ΩΛΜ-ΓΜΜ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •