Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης υδροφόρων οχημάτων για μεταφορά και πλήρωση δεξαμενών πόσιμου ύδατος  στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, καθώς δεν υπάρχει αυτή την στιγμή σε ισχύ σύμβαση, για την συντήρηση των αντλιοστασίων και δεν δουλεύουν τα δύο αντλιοστάσια του Βαρνάβα.»

Αριθμός Απόφασης: 351/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθ. 108/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Κοινότητα Βαρνάβα, και συγκεκριμένα τη μίσθωση υδροφόρου οχήματος για μεταφορά και πλήρωση δεξαμενών πόσιμου ύδατος στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, καθώς δεν υπάρχει αυτή την στιγμή σε ισχύ σύμβαση, για την συντήρηση των αντλιοστασίων και δεν δουλεύουν τα δύο αντλιοστάσια του Βαρνάβα. Το μεν της Ντράζιζας έχει καεί το μοτέρ το δε του Κοκκινόπουλου κάνει συνεχείς διακοπές ρεύματος  και τα Λυσσαία  και Πουρίθι δεν επαρκούν λόγω της αυξημένης ζήτησης. Επιπλέον στην παραλία του Βαρνάβα, λόγω των καλοκαιρινών παραθεριστών και των καταστημάτων κατά μήκος της παραλίας δεν καταφέρνει να φθάνει το νερό και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας. Για τους ανωτέρω λόγους προχωρήσαμε στην συγκεκριμένη άμεση ανάθεση το απόγευμα της Πέμπτης 20/07/23 που διαπιστώθηκε η χαμηλή στάθμη των δεξαμενών από  υπάλληλο της υπηρεσίας ύδρευσης ώστε  να γεμίζουν με πόσιμο νερό οι δεξαμενές και να γεμίσει το δίκτυο ώστε ν αρχίσει να φτάνει στους καταναλωτές προκειμένου να μην αφήσουμε χωρίς πόσιμο νερό μία ολόκληρη δημοτική κοινότητα και να μην προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή και υγεία των κατοίκων του δήμου μας, γεγονότα που δημιουργούν άμεσο και προφανή κίνδυνο και σοβαρές επιπτώσεις με αποτέλεσμα να απειλείται η δημόσια υγεία  από την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης.
 10. Το γεγονός ότι τα υπάρχοντα και εν λειτουργία μηχανήματα του δήμου δεν επαρκούν για την ανωτέρω εργασία.
 11. Την θετική ανταπόκριση του Κόλλια Δημήτριου στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την έγκριση διενέργειας της μίσθωσης υδροφόρων οχημάτων για μεταφορά πόσιμου ύδατος στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος, συνολικού προϋπολογισμού 980,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 2. Την έγκριση της με αριθ. 27/27-07-2023 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης υδροφόρων οχήματων για μεταφορά και πλήρωση δεξαμενών πόσιμου ύδατος  στην Κοινότητα Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος στην εταιρεία Κόλλια Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε, Δ/νση Πελασγίας 3- Περιστέρι, με ΑΦΜ 800427741, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, για εκατόν σαράντα πέντε (145) δρομολόγια, έναντι του συνολικού ποσού των 14.500,00 ευρώ (καθαρή αξία 3.480,00€, Φ.Π.Α. 24% 17.980,00€)

Η παρούσα θα υποβληθεί προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της, κατά το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄).

Οι ανωτέρω εργασίες δεν θα ξεπεράσουν το ποσό των 17.980,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (351/2023 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/94ΡΙΩΛΜ-ΣΩ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΡΙΩΛΜ-ΣΩ7

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •