Περί έγκρισης των υπηρεσιών «Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων»

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των υπηρεσιών «Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων» του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 71/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 1518/23-01-23 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 60ΕΣΩΛΜ-ΠΔΧ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 13/01/2023 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 173 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 4. Το πρωτογενές αίτημα , το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ011981804.
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο  «Υπηρεσίες Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων»  , όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 26/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών.
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC012030320 .
 7. Την αριθμ. 29/2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας.
 8. Την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «Υπηρεσίες Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων» στην εταιρεία ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ,  έναντι του ποσού των 2.417,50 ευρώ, με το  Φ.Π.Α. 24%.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Μικροβιοκτονίας – Απολύμανσης Σχολείων και κτιρίων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 26/2022 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών ,στην εταιρεία ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Μεγαλουπόλεως 16, Τ.Κ.: 17343, Πόλη: Αγ. Δημήτριος, ΑΦΜ: 800395622 και Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης έναντι του ποσού των  1.949,60  ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24 %,  467,90€ ήτοι  συνολικού ποσού  2.417,50 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6279.02 με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 365  ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών να παραλάβει την υπηρεσία.[3]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 71/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

[4] Πρόεδρος ΝΠΔΔ/Συνδέσμου/Ιδρύματος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΕΣΓΩΛΜ-ΜΩΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΣΓΩΛΜ-ΜΩΗ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •