Περί έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 11679/28-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ 21REQ008826126 2021-06-28 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 231 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 • Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008807231 2021-06-24 .
 • Το γεγονός ότι απαιτείται η εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινοχρήστων χώρων», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 03/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Διοκητικών Υπηρεσιών .
 • Τις αποφάσεις 52/2021 και 53/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Τα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του Covid-19 ,με σκοπό τη διασφάλιση και την προστασία της Δημόσιας Υγείας
 • Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
 • Την αριθμ. 117/2021 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της εργασίας.
 • Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της εργασίας στην EASYWATCH SEQURITY ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ,  έναντι του ποσού των 11.875,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 14.725,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της εργασίας  «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινοχρήστων χώρων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της 03/2021 μελέτης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσίων στην EASYWATCH SEQURITY ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: 24ο χιλ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ.:19009, Πόλη: Ραφήνα, τηλ.: 2294079961-4,  έναντι του ποσού των 11.875,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α.24%,  ήτοι  συνολικού ποσού 14.725,00 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6142.01.

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών, ορίζεται το διάστημα έως 31-08-2021 από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Δημοτικής Υπηρεσίας  να παραλάβει τις εργασίες[3]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 198/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

 

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6611ΩΛΜ-ΕΘΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6611ΩΛΜ-ΕΘΑ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •