Περί ανάθεσης για την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 591/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων  Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στην με αριθμό 01/2023 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1] 23REQ013655450
 5. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΩΛΥΩΛΜ-6ΞΣ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 477 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 23REQ013655450.
 6. Την με αριθμ. 538/2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την προμήθεια με ΑΔΑ ΩΧΦΡΩΛΜ-2ΥΟ.
 7. Την με αριθμ. 25263/31-10-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013674177.
 8. Την προσφορά της εταιρείας ELECTROSTORM & ΣΙΑ ΕΕ που που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 25772/07-11-2023.
 9. Το από 04/12/2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία ELECTROSTORM & ΣΙΑ ΕΕ,  έναντι του ποσού των 370,00 €, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.048,80€, σύνολο προσφοράς 36.418,80 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 01/2023 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία ELECTROSTORM & ΣΙΑ ΕΕ, Α.Φ.Μ.: 802163799,  Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Αθ. Διάκου, αριθμ. 40, Τ.Κ.: 14671, Πόλη: Ν. Ερυθραία, τηλ.: 2106017324, και  έναντι του ποσού των 29.370,00 €, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.048,80€, σύνολο προσφοράς 36.418,80 € (τριάντα έξι  χιλιάδες πεντακόσια τετρακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά).

B.Σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2023, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6662.33.

Γ. Ο χρόνος παράδοσης όλης της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών καθώς και η τοποθέτησή τους, ορίζεται το διάστημα του ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Δ. Η παραλαβή των προς προμήθεια αγαθών θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Κανέλλο Αναστάσιο.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (591/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω8ΖΝΩΛΜ-75Ξ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΖΝΩΛΜ-75Ξ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *