Περί ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών για την άμεση επισκευή δυσλειτουργικής αντλίας στη θέση ΣΕΣΙ Γραμματικού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεση των συμπληρωματικών εργασιών, της επικαιροποιημένης τεχνικής έκθεσης  για την άμεση επισκευή   της δυσλειτουργικής  αντλίας της γεώτρησης στη θέση ΣΕΣΙ Γραμματικού»

Αριθμός Απόφασης: 566/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την αναγκαιότητα της εξαγωγή της αντλίας και την αντικατάσταση αυτής καθώς και την αντικατάσταση των μεταλλικών σωληνώσεων με νέας τεχνολογίας πλαστικής σωλήνας γεωτρήσεων, αντικατάσταση του πίνακα ισχύος με αντίστοιχο νέας τεχνολογίας πίνακα soft starter για την ασφαλέστερη και καλύτερη λειτουργία του κινητήρα της γεώτρησης, και αντικατάσταση της παλαιάς αντλίας με νέα.
 9. Απαιτήθηκε ο καθαρισμός της γεώτρησης καθώς και η ενδοσκόπηση αυτής, πριν τοποθετηθεί οποιοδήποτε νέο υλικό, προκειμένου να έχουμε καθαρή εικόνα της γεώτρησης .
 10. Την υπ. Αριθ. 508/2022 απόφαση Δημάρχου
 11. Την υπ. Αριθ. 389/2022 απόφαση Ο.Ε
 12. Την προσφορά της εταιρείας  «ΚOMAR» Αικατερίνη Δ. Κώνστα, δ/νση 35ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Ν. Μάκρη, ΑΦΜ 041949035 ,Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 13. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για βλάβη στην γεώτρηση στη θέση ΣΕΣΙ όπου διαπιστώθηκε πως είναι αναγκαίο να γίνει εξαγωγή της γεώτρησης (ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ BOOSTER), διότι ο κινητήρας δουλεύει άλλα δεν ανεβάζει νερό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση των συμπληρωματικών εργασιών, όπως την αναγκαιότητα της εξαγωγή της αντλίας και την αντικατάσταση αυτής καθώς και την αντικατάσταση των μεταλλικών σωληνώσεων με νέας τεχνολογίας πλαστικής σωλήνας γεωτρήσεων, αντικατάσταση του πίνακα ισχύος με αντίστοιχο νέας τεχνολογίας πίνακα soft starter για την ασφαλέστερη και καλύτερη λειτουργία του κινητήρα της γεώτρησης, και αντικατάσταση της παλαιάς αντλίας με νέα, στην εταιρεία «ΚOMAR» Αικατερίνη Δ. Κώνστα, δ/νση 35ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Ν. Μάκρη, ΑΦΜ 041949035, Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν θα ξεπεράσουν το αρχικό ποσό των 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, που εγκρίθηκε στην 508/2022 απόφαση Δημάρχου .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (566/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΡΥ7ΩΛΜ-ΗΡΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΥ7ΩΛΜ-ΗΡΑ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *