Περί ανάθεσης της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»

Αριθμός Απόφασης      259/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 11682/28-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ω5ΧΜΩΛΜ-ΣΩΓ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 235 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008438739 (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α.).
 5. Την βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τ.Υ. περί αδυναμίας σύνταξης της μελέτης
 6. Το γεγονός ότι απαιτείται η μελέτη με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 05/04/2021 μελέτη προεκτίμησης αμοιβών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 7. Την υπ’ αριθμ. 223/2021/22-07-2021 (ΑΔΑ:986ΡΩΛΜ-ΓΤ6) Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος
 8. Την υπ’ αριθμ. 13838/23-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που υποβλήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), έλαβε ΑΔΑΜ:21PROC008973678/2021-07-23.
 9. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με το από 02/08/2021 Πρακτικό.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της μελέτης  «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 05/04/2021 μελέτη προεκτίμησης αμοιβών της Διεύθυνσης Τεχνικών στην εταιρεία ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Χειρωνος 3, Τ.Κ.:14451, Πόλη: Μεταμόρφωση Αττικής τηλ.: 2106411406,  έναντι του ποσού των 24.040,91 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, όπου το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7311.16 με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (259/2021) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/67ΡΩΩΛΜ-Π3Η

https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΡΩΩΛΜ-Π3Η

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *