Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Παρακολούθηση ON LINE ημερίδας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Παρακολούθηση ON LINE ημερίδας με τίτλο «Ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικού κατά την επίβλεψη και εκτέλεση δημοσίων έργων στα πλαίσια του Ν.4782/2021»

Αριθμός Απόφασης: 606/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία «Ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικού κατά την επίβλεψη και εκτέλεση δημοσίων έργων στα πλαίσια του Ν.4782/2021».
 5. Τη με αριθ. πρωτ 559/07-12-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ρ87ΛΩΛΜ-5ΝΦ και τη βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 559.
 6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 00.6073.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2022.
 7. Την έγγραφη προσφορά της ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ για κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο με τίτλο «Ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικού κατά την επίβλεψη και εκτέλεση δημοσίων έργων στα πλαίσια του Ν.4782/2021».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Παρακολούθηση ON LINE ημερίδας με τίτλο «Ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικού κατά την επίβλεψη και εκτέλεση δημοσίων έργων στα πλαίσια του Ν.4782/2021», στην  εταιρεία ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ (ΑΦΜ: 099081263 / ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ), με στοιχεία επικοινωνίας: ΛΙΟΣΙΩΝ 117, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10440, Τηλ. 2130716370, έναντι ποσού 190,00€ (στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν επιβάλλεται ΦΠΑ).

Β. Την συμμετοχή στο σεμινάριο με θέμα: «Παρακολούθηση ON LINE ημερίδας με τίτλο «Ευθύνες και αρμοδιότητες μηχανικού κατά την επίβλεψη και εκτέλεση δημοσίων έργων στα πλαίσια του Ν.4782/2021, της παρακάτω υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας :

 • Χατζηιωάννου Κωνσταντίνα

Γ. Η πληρωμή γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (606/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΤΛ4ΩΛΜ-ΩΣ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΛ4ΩΛΜ-ΩΣ6

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •