Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης παιδικού χριστουγεννιάτικου φεστιβάλ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης παιδικού  χριστουγεννιάτικου φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 614/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος».
 6. Την από 18-11-2022 Μελέτη του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011715090 2022-12-01.
 8. Τη με αριθμό 439/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος περί εξειδίκευσης των πιστώσεων.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 558/07-12-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΗΗ8ΩΛΜ-ΟΟΔ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 01-12-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 558 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18., βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ22REQ011761163 2022-12-08 .
 10. Τη με αριθμ. 602/08-12-2022 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ ΩΜΧΖΩΛΜ-ΦΙΡ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης παιδικού χριστουγεννιατικού φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Φ.Μ. 996797530).
 11. Τη με αριθμ. 28681/08-12-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στον ανωτέρω και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ22PROC011768931 .
 12. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που στάλθηκε εμπρόθεσμα, στις 14-12-2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (αρ. πρωτ. 29033).
 13. Το από 16-12-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στον οικονομικό φορέα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι του ποσού των 14.000,00 €, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.360,00 €, σύνολο προσφοράς 17.360,00 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης παιδικού χριστουγεννιάτικου φεστιβάλ στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 18-11-2022 Μελέτη του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, στoν οικονομικό φορέα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α.Φ.Μ. 996797530, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, έδρα την οδό Ρόμβης 20, Αθήνα, Τ.Κ. 10562, έναντι του ποσού των 14.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.360 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 17.360,00 ευρώ (Δεκαεφτά χιλιάδες τριακοσίων εξήντα ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση για τα ΚΔΑΠ και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τους Κ.Α.: 60.6473.07.

Γ. Ορίζεται ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κατσαγώνης Στέφανος, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (614/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΒΑΒΩΛΜ-ΣΘ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΑΒΩΛΜ-ΣΘ9

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *