Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 616/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Την από 18-11-2022 Μελέτη του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011716473 2022-12-01.
 8. Τη με αριθμό 439/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος περί εξειδίκευσης των πιστώσεων.
 9. Τη με αριθ. πρωτ. 28747/08-12-2022 (ΑΔΑ ΨΨΩΒΩΛΜ-4ΩΝ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 561, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011777933 2022-12-09.
 10. Τη με αριθμ. 608/09-12-2022 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ ΡΟΡΘΩΛΜ-ΗΥΠ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΤΡΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (Α.Φ.Μ. 051091869).
 11. Τη με αριθμ. 28779/09-12-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στον ανωτέρω και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011779782 2022-12-09.
 12. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΤΡΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που στάλθηκε εμπρόθεσμα, στις 14/12/2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης (αρ. πρωτ. 28997).
 13. Το από 19-12-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στον οικονομικό φορέα ΤΡΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, έναντι του ποσού των 2.000,00 €, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 480,00 €, σύνολο προσφοράς 2.480,00 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας στα πλαίσια δράσεων των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 18-11-2022 Μελέτη του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, στoν οικονομικό φορέα ΤΡΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, με ΑΦΜ 051091869, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 30, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100, έναντι του ποσού των 2.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 480,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 2.480,00 ευρώ (δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση για τα ΚΔΑΠ και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους και του έτους 2023 θα βαρύνει τον Κ.Α.: 60.6473.07.

Γ. Ορίζεται ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Κατσαγώνης Στέφανος, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (616/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΟ9ΒΩΛΜ-ΑΚΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟ9ΒΩΛΜ-ΑΚΞ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •