Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και διαμόρφωσης χώρου πλησίον ΕΤΒΑ του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και διαμόρφωσης χώρου πλησίον ΕΤΒΑ του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.

 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 7. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

 8. Την με αριθ. 960/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος

 9. Την ανάγκη εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού και διαμόρφωσης χώρου πλησίον ΕΤΒΑ του Δήμου Μαραθώνος

 10. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 70.6277.11 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021

 11. Την από 24/11/2020 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Μαραθώνος.

 12. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης ΑΔΑΜ 20REQ007794582/2020-12-08

 13. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ: 1392/27-01-2021 (ΑΔΑ 63Κ8ΩΛΜ-ΡΟΕ) και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 79, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ 21REQ008070075/2020-12-08

 14. Την με αριθ. πρωτ. 1666/01-02-2021 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προς την εταιρία HUTON CONSTRUSTION LTD,

 15. Την προσφορά της εταιρίας HUTON CONSTRUSTION LTD, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου στις 03/02/2021 και έλαβε αριθμό 1824.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και διαμόρφωσης χώρου πλησίον ΕΤΒΑ του Δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 1.860,00 Ευρώ.

 2. Την έγκριση της με αριθ. 24/11/2020 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Μαραθώνος.

 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην εταιρία HUTON CONSTRUSTION LTD, με έδρα της επιχείρησης την οδό RACHO DIMCHENV 1, SOFIA BULGARIA και υποκατάστημα την οδό Καρυωτάκη – Τέρμα Ελευθερίας, Ραφήνα, Τ.Κ. 19009, Α.Φ.Μ. 997009970 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνολικού ποσού των 1.860,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι καθαρό ποσό 1.500,00 €, ΦΠΑ 24% 360,00 €)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (34/2021 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%99%CE%9C2%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%A1%CE%956

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%9C2%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%A1%CE%956

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *