Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μηχανικού για την εκτίμηση εμπορικής αξίας αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μηχανικού για την εκτίμηση εμπορικής αξίας αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α’/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 4. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 5. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 7. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 8. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 9. Την ανάγκη εκτέλεσης υπηρεσιών μηχανικού για την εκτίμηση εμπορικής αξίας αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου επιφανείας 45.500,00 τ.μ. κατά τον τίτλο (και 45.183,00 τ.μ. σύμφωνα με την Α ανάρτηση του κτηματολογίου), που βρίσκεται στη θέση Λούτσα ή Βωρός του Δήμου Μαραθώνα, η οποία πρέπει να παραδοθεί έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.
 10. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 00.6117.14 του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 11. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 3359/24-02-2021 (με ΑΔΑ: 99ΩΝΩΛΜ-ΩΒΒ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων Σ33.
 12. Την προσφορά της Χρυσούλας Χ. Δρούγκα, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οδός Δημοκρατίας 52, Τ.Κ 19007, Μαραθώνας, Α.Φ.Μ.: 061069416, Δ.Ο.Υ.: Παλλήνης, που έλαβε αριθμό πρωτόκολλο 7965/2021.
 13. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας της παροχής υπηρεσιών μηχανικού για την εκτίμηση εμπορικής αξίας αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου επιφανείας 45.500,00 τ.μ. κατά τον τίτλο (και 45.183,00 τ.μ. σύμφωνα με την Α ανάρτηση του κτηματολογίου), που βρίσκεται στη θέση Λούτσα ή Βωρός του Δήμου Μαραθώνα, με ημερομηνία παράδοσης την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.
 2.  Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην Χρυσούλα Χ. Δρούγκα, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οδός Δημοκρατίας 52, Τ.Κ 19007, Μαραθώνας, Α.Φ.Μ. 061069416, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έναντι συνολικού ποσού 434,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 350,00 € + Φ.Π.Α. 24% 84,00 € = 434,00 € συνολικά).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 136/2021 ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΣΡΤΩΛΜ-ΤΛ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΡΤΩΛΜ-ΤΛ9

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *