Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών (ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών (ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει, (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθμό 967/2019 Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την ανάγκη της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών
 10. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 00.6451.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.
 11. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20REQ007829969/11-12-2020
 12. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ: α)3402/24-02-2021 (ΑΔΑ 6ΜΑΩΩΛΜ-ΒΛΙ), και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 147, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ 21REQ008227710/2021-03-03.
 13. Τη με αριθ. πρωτ. 4162/10-03-21 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στην εταιρεία : ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ
 14. Την προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου: της εταιρείας ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ και έλαβε αριθμό πρωτ:  5334/30-03-2021.
 15. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών, συνολικού προϋπολογισμού για την ΟΜΑΔΑ Β & Γ_ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ Βάση Δεδομένων ποσού 3.286,00€.
 2. Την έγκριση της από 07/12/2020 Τεχνικής Έκθεσης του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε βάσεις πληροφοριών και συγκεκριμένα για τις:

ΟΜΑΔΕΣ Β & Γ στην εταιρεία ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ Βάση Δεδομένων, με έδρα το ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Κύπρος) ΛΤΔ, που εδρεύει στον Αγ. Αντώνιο Λευκωσίας (οδός Καλλιπόλεως και Ιφιγένειας 17, Τ.Κ. 1055, ΑΦΜ: 10391504Α, Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρου, τηλ. 0035722496854) , συνολικής αξίας 2.650.00€ .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (107_2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω073ΩΛΜ-ΧΣ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω073ΩΛΜ-ΧΣ8

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *