Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος τηλεματικής

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος τηλεματικής»

Αριθμός Απόφασης: 110/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την με αριθ. 580/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας[1] με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος τηλεματικής  Δήμου Μαραθώνος»
 10. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 20.6495.06 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.
 11. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012215721
 12. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6ΚΞΥΩΛΜ-ΑΓΟ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος την 01/03/2023 της Διεύθυνσης Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 4856 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 13. Τη με αριθ. πρωτ. 5052/06-03-2023 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη στην εταιρεία : Ι ΤRACK SERVICES ΕΠΕ
 14. Την προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου της εταιρείας Ι ΤRACK SERVICES ΕΠΕ και έλαβε αριθμό πρωτ: 5274/08-03-2023.
 15. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 30.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων στην εταιρεία I Track Services ΕΠΕ Αγαθών και Υπηρεσιών Τηλεματικής , με έδρα τη Λ. Κηφισού αριθ. 59_ Αγ. Ιωάννης – Ρέντης Τ.Κ. 182 33, ΑΦΜ 800795090, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, συνολικής αξίας 10.884,72€ (καθαρό ποσό 8.778,00€ ΦΠΑ 24% 2.106,72€)  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (110_2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΞ9ΡΩΛΜ-ΔΓΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ9ΡΩΛΜ-ΔΓΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •