Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το Δήμο Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το Δήμο Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 7. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
 9. Την με αριθ. 580/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την ανάγκη εκτέλεσης των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το Δήμο Μαραθώνος
 11. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 00.6117.33 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
 12. Την με αριθμό Π1/2021 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 13. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης ΑΔΑΜ 21REQ008103471/05-02-2021
 14. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 1383/27-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΧ5ΩΛΜ-ΕΨ3)με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 78 η οποία έλαβε αριθμό εγκεκριμένου αιτήματος 21REQ008073765/01-02-2021
 15. Την με αριθ. πρωτ. 2047/08-02-2021 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς
 16. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου α) από τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, μηχανολόγο – μηχανικό Τ.Ε. και έλαβε αριθ. πρωτ. 2406/12-02-2021 και β) από τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΥΣΙΝΑ του Ιωάννη, ηλεκτρολόγο μηχανικό και έλαβε αριθ. Πρωτ: 2463/12-02-2021
 17. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς εργασίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες εργασιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το Δήμο Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 393,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 1. Την έγκριση της Π1/2021 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 2. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΥΣΙΝΑ του Ιωάννη, ηλεκτρολόγο μηχανικό, με έδρα Λ. Μαραθώνος αριθ. 111 Μαραθώνας, Τ.Κ. 19007, Α.Φ.Μ. 046106740, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, συνολικού ποσού 3.101,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι καθαρό ποσό 2.500,80 €, ΦΠΑ 24% 600,20 €, σύνολο 3.101,00 €).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (42/2021) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛΨΤΩΛΜ-Χ29

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΨΤΩΛΜ-Χ29

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *