Περί ανάθεσης της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού»

Αριθμός Απόφασης: 529/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού.
 6. Την από 5.10.2022 Τεχνική Περιγραφή του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011435071.
 8. Τη με αριθμό 359/2022 (ΑΔΑ ΨΧΙΚΩΛΜ-96Ψ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος περί εξειδίκευσης των πιστώσεων.
 9. Τη με αριθ. πρωτ. 3940/28-02-2022 (ΑΔΑ 91Δ5ΩΛΜ-ΣΞΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 280, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011435293.
 10. Τη με αριθμ. 524/17-10-2022 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ 9ΒΑΣΩΛΜ-ΗΙΔ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και η αποστολή πρόσκλησης προς.
 11. Τη με αριθμ. 24853/17-10-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011436482.
 12. Την προσφορά, που κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 18/10/2022, στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, της εταιρείας ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Α.Ε.» (αρ. πρωτ. 24943).
 13. Το από 20-10-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον οικονομικό φορέα ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, έναντι του ποσού των 201,60 € επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 48,39 €, σύνολο προσφοράς 249,99 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της προμήθειας σημαιοστολισμού, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 5-10-2022 Τεχνική Περιγραφή του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, στoν οικονομικό φορέα ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 099774621, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, έδρα γωνία Περιφερειακής οδού, Καλοχώρι, Τ.Κ. 57009, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310753551, έναντι του ποσού των 201,60 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 48,39 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 249,99 ευρώ (διακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τους Κ.Α.: 15.6691.01

Γ. Ορίζεται ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,  Πολιτισμού και Αθλητισμού, Στέφανος Κατσαγώνης, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (529/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΘΕΤΩΛΜ-56Σ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΕΤΩΛΜ-56Σ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •