Περί ανάθεσης της προμήθειας ζωοτροφών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)»

Αριθμός Απόφασης: 564/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών).
 7. Τη με αριθμό 2/2022 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)».
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011241224 2022-09-14.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 23588/03-10-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 68ΘΗΩΛΜ-ΤΑΩ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 14-09-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 479 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 με ΑΔΑΜ 22REQ011348770 2022-10-03.
 10. Τη με αριθμό 503/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ 6ΝΞΘΩΛΜ-ΒΔΣ και η αποστολή πρόσκλησης προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
 11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 24073/06-10-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011377904 2022-10-06.
 12. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 24455/11-10-2022.
 13. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΕ που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 24662/14-10-2022.
 14. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΠΕ εγκαίρως στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβαν αριθμό πρωτ. 26449/08-11-2022, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 26007/02-11-2022 πρόσκλησης.
 15. Το από 15-11-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη της ανάγκες της υπηρεσίας και τον σχετικό όρο κατακύρωσης μικρότερης ή μεγαλύτερης ποσότητας αγαθών που έχει περιληφθεί στο άρθρο 4 της ως άνω μελέτης καθώς και το άθρο 105 του Ν. 4412/2016, εισηγείται:

α) Υπέρ της κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας αγαθών κατά 10%, για την τροφή των σκύλων (ήτοι επιπλέον 46 τεμάχια) και κατά 5,06% για την τροφή γατών (ήτοι επιπλέον 4 τεμάχια)  σύμφωνα με τις τιμές της αυμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής) του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Προϋπολογισμός κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας

εντός του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Τροφή σκύλων

Σακιά των 20 Κιλών

506

13,20

6.679,20 €

Τροφή γατών

Σακιά των 20 Κιλών

83

16,50

1.369,50 €

Συνολική Καθαρή Αξία :

8.048,70 €

Φ.Π.Α. 24%

1.931,69 €

Συνολική Αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

9.980,39 €

β) Υπέρ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 24073/06-10-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό 2/2022 μελέτης της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ με Α.Φ.Μ. 044580294, Ταχ. Δ/νση: Παραλιακή Ν. Κίου – Ναυπλίου, οδός Δαλαμανάρας  Τ.Κ. 21053, έναντι συνολικού ποσού 9.980,39€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 8.048,70€ + Φ.Π.Α. 1.931,69€ = συνολική αξία 9.980,39€), ποσό που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων και που είναι εντός του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.     

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας αγαθών κατά 10%, για την τροφή των σκύλων (ήτοι επιπλέον 46 τεμάχια) και κατά 5,06% για την τροφή γατών (ήτοι επιπλέον 4 τεμάχια)  σύμφωνα με τις τιμές της συμφερότερης από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής) του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Τροφή σκύλων

Σακιά των 20 Κιλών

506

13,20

6.679,20 €

Τροφή γατών

Σακιά των 20 Κιλών

83

16,50

1.369,50 €

Συνολική Καθαρή Αξία :

8.048,70 €

Φ.Π.Α. 24%

1.931,69 €

Συνολική Αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

9.980,39 €

Β. Την απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 24073/06-10-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό 2/2022 μελέτης της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ με Α.Φ.Μ. 044580294, Δ.Ο.Υ.  ΑΡΓΟΥΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: Παραλιακή Ν. Κίου – Ναυπλίου, οδός Δαλαμανάρας,  Τ.Κ. 21053, Νέα Κίος Δήμου Δήμου Άργους – Μυκήνων και τηλ. 2752024823, έναντι συνολικού ποσού 9.980,39€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 8.048,70€ + Φ.Π.Α. 1.931,69€ = συνολική αξία 9.980,39€), ποσό που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων και που είναι εντός του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδία έσοδα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα τους Κ.Α.: 15.6632.01 και 70.6279.02 των οικονομικών ετών 2022-2023, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

Δ Ο χρόνος παραλαβής της ανωτέρω προμήθειας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και για ένα (1) έτος.

Ε. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Χατζηγαβριήλ Ελευθερία.

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ζ) Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παραλαβή της προμήθειας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (564/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΞΘΤΩΛΜ-ΩΑ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΘΤΩΛΜ-ΩΑ5

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *