Περί ανάθεσης της προμήθειας ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)»

Αριθμός Απόφασης: 344/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)».
 6. Τη με αριθμό 1/2023 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013021870 2023-07-06 .
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 15740/30-06-2023 (ΑΔΑ ΨΧ6ΒΩΛΜ-ΠΘ3) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 391, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 23REQ013022264 2023-07-06.
 9. Τη με αριθμ. 324/2023  Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ 6ΗΕΜΩΛΜ-Ο8Ο, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) και η αποστολή πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 10. Τη με αριθμ. 16054/06-07-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013040772 2023-07-10.
 11. Τις προσφορές των οικονομικών φορέων : 1) VITAFARM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Φ.Μ. 800823701, που κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 13/07/2023, 2) PERGCO ΜΟΝ. Α.Ε με Α.Φ.Μ. 997091426, που κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 12/07/2023, 3) Λα Κρε α.ε με Α.Φ.Μ. 094340092, που κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 12/07/2023, 4) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΚΙΚΙΡΙΚΟΥ με Α.Φ.Μ. 157406143, που κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 12/07/2023 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης
 12. Το από 13-07-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται:

α) Υπέρ της κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας αγαθών κατά 88%, σύμφωνα με τις τιμές της οικονομικότερης προσφοράς των συμμετέχοντων οικονομικών φορέων, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Τροφή σκύλων

Σακιά των 20 Κιλών

300

594

12,70

11.353,80

Τροφή για κουτάβια

Σακιά των 20 Κιλών

15

16

16,80

520,80

Τροφή γατών

Σακιά των 20 Κιλών

75

96

16,30

2.787,30

Συνολική Καθαρή Αξία :

14.661,90

Φ.Π.Α. 24%

3.518,86

Συνολική Αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

18.180,76

β) Υπέρ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 16054/04-07-2023 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό 1/2023 μελέτης της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα PERGO MON A.E με Α.Φ.Μ. 997091426, Δ.Ο.Υ. Άργους, Ταχ. Δ/νση: Ν ΚΙΟΣ Τ.Κ. 21053, έναντι συνολικού ποσού 18.180,76€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 14.661,90€ + Φ.Π.Α. 3.518,86€ = συνολική αξία 18.180,76 €), ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας αγαθών κατά 88%, σύμφωνα με τις τιμές της οικονομικότερης προσφοράς των συμμετέχοντων οικονομικών φορέων, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Τροφή σκύλων

Σακιά των 20 Κιλών

300

594

12,70

11.353,80

Τροφή για κουτάβια

Σακιά των 20 Κιλών

15

16

16,80

520,80

Τροφή γατών

Σακιά των 20 Κιλών

75

96

16,30

2.787,30

Συνολική Καθαρή Αξία :

14.661,90

Φ.Π.Α. 24%

3.518,86

Συνολική Αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

18.180,76

Β.Την ανάθεση για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 16054/04-07-2023 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό 1/2023 μελέτης της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα PERGO MON A.E με Α.Φ.Μ. 997091426, Δ.Ο.Υ. Άργους, Ταχ. Δ/νση: Ν ΚΙΟΣ Τ.Κ. 21053, έναντι συνολικού ποσού 18.180,76€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 14.661,90€ + Φ.Π.Α. 3.518,86€ = συνολική αξία 18.180,76 €), ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των ετών 2023 και 2024 θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6632.01.

Δ. Ορίζεται ο υπάλληλος του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Χατζηγαβρίηλ Ελευθερία, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (344/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΔΜΚΩΛΜ-ΟΗ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΜΚΩΛΜ-ΟΗ7

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •