Περί ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης      261/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Την ΚΥΑ Δ11/4657/154-20.05.2021 (ΦΕΚ 2175/τ.Β’/25.05.2021) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 4. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την άμεση κάλυψη αναγκών του Δήμου Μαραθώνος της Ε΄ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 36/2021 Μελέτης του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008963012 2021-07-22.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί:
  • η με αριθμ. 3171/22-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ω3ΞΚΩΛΜ-ΣΑΤ, με α/α καταχώρησης 139 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου και
  • η με αριθμ. 13817/23-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ω0Γ5ΩΛΜ-3ΤΦ, με α/α καταχώρησης 262 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 21REQ008993970 2021-07-28.
 7. Την με αριθμ. 250/2021/28-07-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας με ΑΔΑ Ψ40ΧΩΛΜ-Ξ5Κ.
 8. Την με αριθμ. 14217/28-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008998710 2021-07-29.
 9. Την προσφορά της ΑΝΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 14490/02-08-2021.
 10. Το από 03-08-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στην ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, έναντι του ποσού των 20.000,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.800,00€, σύνολο προσφοράς 24.800,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 36/2021 Μελέτη της στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 34/2021 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΛΕΩΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ, αριθμ. 2Β, Τ.Κ.: 190 05, Πόλη: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ , τηλ.: 22940 94511, Α.Φ.Μ.: 130507347,  Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛΛΗΝΗΣ και  έναντι του ποσού των 20.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  4.800,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 24.800,00 ευρώ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η σχετική πίστωση που θα βαρύνει τους Κ.Α.: 20.6662.13, 30.6262.21, 15.6482.01 και 15.6484.01 προϋπολογισμού εξόδων τρέχοντος έτους και τον Κ.Α.: 20.6662.13 προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

Γ. Ο χρόνος παράδοσης όλης της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Η παραλαβή των προς προμήθεια αγαθών θα γίνει από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής σύμφωνα με την αριθμ.  04/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α3.1).

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση προμήθειας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (261/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω3ΥΥΩΛΜ-Ε34

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΥΥΩΛΜ-Ε34

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *