Περί ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας στο Κέντρο Προβολής Μαραθώνιας Διαδρομής

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας στο Κέντρο Προβολής Μαραθώνιας Διαδρομής»

Αριθμός Απόφασης: 230/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στο Κέντρο Προβολής Μαραθώνιας Διαδρομής».
 6. Τη με αριθμό 2/2023 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012384551 2023-03-28.
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 8970/25-04-2023 (ΑΔΑ Ψ41ΩΩΛΜ-ΤΓΞ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 321, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 23REQ012568670 2023-04-27.
 9. Τη με αριθμ. 194/2023 (ΑΔΑ 6Δ1ΤΩΛΜ-Β30) Απόφαση του Δημάρχου.
 10. Τη με αριθμ. 9763/04-05-2023 με αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC012607010 2023-05-04 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στους: i) ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ii) ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ Α. – ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΟΕ και iii) ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ.
 11. Τις προσφορές των οικονομικών φορέων i) ΠΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (αριθ. πρωτ. 10483) και ii) ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ Α. – ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (αριθ. πρωτ. 10528 και 10552), που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, στις 11-05-2023, στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης.
 12. Το από 15-05-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας στο Κέντρο Προβολής Μαραθώνιας Διαδρομής, στον οικονομικό φορέα ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ Α. – ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας στο Κέντρο Προβολής Μαραθώνιας Διαδρομής, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 9763/04-05-2023 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό 2/2023 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ Α. – ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με Α.Φ.Μ. 999005500, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος & Σάββα Παπαπολίτη, Νέα Μάκρη Τ.Κ. 19005, έναντι συνολικού ποσού 8.751,30€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 7.057,50€ + Φ.Π.Α. 24% 1.693,80€), ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των ετών 2023 (7.000,00€) και 2024 (4.745,28€) θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6472.04.

Γ. Ορίζεται ο αν. Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, Ιωάννης Σπανός, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (230/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΧΠΓΩΛΜ-Γ6Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΠΓΩΛΜ-Γ6Δ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •