Περί ανάθεσης της προμήθειας και της εγκατάστασης κλιματιστικών για τα κτίρια του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και την εγκατάσταση κλιματιστικών για τα κτίρια του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 236/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’).
 3. Την με αριθμό 270/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος όπως συμπληρώθηκε με την αριθμό 301/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος αναφορικά με τον ορισμό του κ. Μπατζέ Νικηφόρου ως Αντιδημάρχου έχοντας μεταξύ άλλων και καθ’ ύλην αρμοδιότητα της μέριμνας για την φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.
 4. Τις με αριθμό 8, 40, 174/2021, 358/2021 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.
 5. Το με αρ. Αναγν. 51/2023 -Αρ. Μητρ. 33833 καταστατικό Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα με το διακριτικό τίτλο «Ελπίδα», το οποίο λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει στο Δήμο Μαραθώνος.
 6. Το με αριθμό 1022/2023 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών «περί κατάθεσης σωματείου» και 7878/2023 «περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου».
 7. Το Α.Μ. Πρωτοδικείου Αθηνών 33833 Πρακτικό Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Αρ. 1 του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα Ελπίδα.
 8. Το Πρακτικό Ίδρυσης Σωματείου και Εκλογής Προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα Ελπίδα.
 9. Το από 24/3/2023 έγγραφο του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «ΕΛΠΙΔΑ» με αριθμό πρωτ.: 7334/3-4-2023 εισερχομένου με το οποίο ορίζονται τα μέλη του σωματείου που θα συμμετέχουν ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος (τακτικά και αναπληρωματικά).
 10. Την από 1/10/2021 αποδοχή του κ. Παναγιώτη Τασόπουλου να συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σκύλων στην Πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος, ως μέλος της
 11. Την ανάγκη Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Μαραθώνος, η οποία αποτελείται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μπατζέ Νικηφόρο Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Τσακυργιάννη Βασίλειο Αντιδήμαρχο
 2. Κανούρη Αναστάσιο (υπεύθυνο κτηνίατρο του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς), ως τακτικό μέλος.
 3. Παναγιώτη Τασόπουλο (εκπαιδευτή σκύλων), ως τακτικό μέλος.
 4. Δελατόλα Ιάκωβο του Ιωσήφ, (εκπρόσωπο του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα»), ως τακτικό μέλος.
 5. Καρολίδου Ευγενία του Ιορδάνη, (εκπρόσωπο του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα»), ως τακτικό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος συμμετοχής των ανωτέρω τακτικών μελών του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα τα μέλη αυτά θα αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

 1. Χατζή Ελένη του Παναγιώτη, (εκπρόσωπο του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα»), ως αναπληρωματικό μέλος.
 2. Κανατά Ζωή του Ιωάννη, (εκπρόσωπο του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα»), ως αναπληρωματικό μέλος.

Β. Η επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (234/2023 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΠΚ1ΩΛΜ-ΑΓΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΚ1ΩΛΜ-ΑΓΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •