Περί ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού”»

Αριθμός Απόφασης: 333/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού».
 7. Την από 31-05-2023 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012896282 2023-06-16.
 9. Τη με αριθ. πρωτ. 15279/26-06-2023 (ΑΔΑ 6ΝΩΕΩΛΜ-4Γ9) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου, που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 386 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23REQ012984484 2023-06-30.
 10. Τη με αριθμό 322/2023 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ ΨΣΡΥΩΛΜ-ΦΥΞ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της ως άνω προμήθειας και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
 11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 15863/30-06-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012990846 2023-06-30 και εστάλη στον οικονομικό φορέα ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
 12. Την προσφορά του ανωτέρω, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16368/06-07-2023 για τη συμμετοχή στη διαδικασία και, σε κλειστό φάκελο, αρ. πρωτ. 16440/07-07-2023 η οικονομική προσφορά.
 13. Το από 07-07-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού» στον οικονομικό φορέα «ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 31-05-2023 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα «ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με δ.τ. UNITRACK Α.Ε.Ε., με Α.Φ.Μ. 094366624, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Ταχ. δ/νση 18ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής οδού, Τ.Κ.: 19300, Ασπρόπυργος, έναντι του ποσού των 1.258,42 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%  302,02 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 1.560,44 ευρώ (χιλίων πεντακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους 2023, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 20.7132.12.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, Παναγιώτης Ηλίας, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (333/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΧΙΝΩΛΜ-4ΔΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΙΝΩΛΜ-4ΔΥ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •