Περί ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για την Ε΄ Κατασκήνωση Άγιου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για την Ε΄ Κατασκήνωση Άγιου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης      288/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Την ΚΥΑ Δ11/4657/154-20.05.2021 (ΦΕΚ 2175/τ.Β’/25.05.2021) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για την Ε΄ Κατασκήνωση Άγιου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στην με αριθμό 38/2021 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ009085737 2021-08-18.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί η με αριθμ. 15836/18-08-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ψ0ΓΥΩΛΜ-ΘΝΥ, με α/α καταχώρησης 278 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 21REQ009088522 2021-08-18.
 7. Την με αριθμ. 276/2021/19-08-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την προμήθεια με ΑΔΑ 6ΜΜΥΩΛΜ-Χ2Θ.
 8. Την με αριθμ. 15835/18-08-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009088952 2021-08-19.
 9. Την προσφορά της εταιρείας ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16002/23-08-2021.
 10. Την προσφορά της επιχείρησης ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16101/24-08-2021.
 11. Την προσφορά της εταιρείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε. που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16111/24-08-2021.
 12. Την προσφορά της εταιρείας ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ -ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16187/25-08-2021.
 13. Το από 27-08-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έναντι του ποσού των 11.375,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.730,00€, σύνολο προσφοράς 14.105,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας  «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για την Ε΄ Κατασκήνωση Άγιου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 38/2021 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Φ.Μ.: 800484391,  Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΚΑΛΩΝ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, αριθμ. 2, Τ.Κ.: 42100, Πόλη: ΤΡΙΚΑΛΑ, τηλ.: 2431076727, και  έναντι του ποσού των 11.375,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  2.730,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 14.105,00 ευρώ (δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν πέντε ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2021, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6484.01.

Γ. Ο χρόνος παράδοσης όλης της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών καθώς και η τοποθέτησή τους, ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Δ. Η παραλαβή των προς προμήθεια αγαθών θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Κανέλλο Αναστάσιο.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (288/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ754ΩΛΜ-11Λ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ754ΩΛΜ-11Λ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *