Περί ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια χρωμάτων”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μαραθώνος”».

Αριθμός Απόφασης: 16/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μαραθώνος»,
 7. Την με αριθμό 43/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011724733 2022-12-02.
 9. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Μαραθώνος στο Κ.Α. 30.6662.32.
 10. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 28606/06-122022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ 69ΟΟΩΛΜ-2Φ3 η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 02-12-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 557 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011874200 2022-12-21.
 11. Τη με αριθμό 642/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας, με ΑΔΑ 97Ψ5ΩΛΜ-ΥΡΑ και η αποστολή πρόσκλησης προς τους εξής οικονομικούς φορείς: α) ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και β) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 29825/22-12-2022 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011886274 2022-12-22.
 13. Την μοναδική οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης 303337/29-12-2022.
 14. Το από 13-01-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον οικονομικό φορέα ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, έναντι του ποσού των 6.415,95 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.539,83€, σύνολο προσφοράς 7.955,78 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 43/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, (Α.Φ.Μ. 999338109, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ), με στοιχεία επικοινωνίας: Οδός: Λ.Κάτω Σουλίου 61, Τ.Κ.: 19007, Πόλη: Μαραθώνας, Τηλ.: 2294067894,  έναντι του ποσού των 6.415,95 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  1.539,83 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 7.955,78 ευρώ (επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.6662.32 για το οικονομικό έτος 2023.

Γ. Ο χρόνος παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας, ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης και για ένα (1) χρόνο.

Δ. Η παραλαβή της προς παράδοση προμήθειας, θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αναστάσιο Κανέλλο.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (17/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Σ6ΔΩΛΜ-ΙΓ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Σ6ΔΩΛΜ-ΙΓ7

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *