Περί ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022»

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022» για τις ομάδες Β, Γ και Δ.»

Αριθμός Απόφασης: 139/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Τη με αριθμό 4/2022 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022» και συγκεκριμένα των ομάδων Β, Γ και Δ, εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 35.625,20 ευρώ (εκτιμώμενη αξία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 28.730,00€, ΦΠΑ 24 % 6.895,20€).
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011396559 2022-10-11.
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 1899/26-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ39ΘΩΛΜ-Μ72) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 170 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ 23REQ012250153 2023-03-07.
 9. Τη με αριθμ. 43/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για τις ομάδες Β, Γ και Δ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 35.625,20 ευρώ (εκτιμώμενη αξία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 28.730,00€, ΦΠΑ 24 % 6.895,20€), με απευθείας ανάθεση, λόγω κήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022» με ΑΣ 178147 ως άγονου για τις ομάδες αυτές.
 10. Τη με αριθμό 109/2023 Απόφαση Δημάρχου, με την οποία αποφασίστηκε η αποστολή πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο, για την ανωτέρω προμήθεια.
 11. Την με αριθμ. 5533/10-03-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012274385 2023-03-10 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου.
 12. Τις προσφορές των οικονομικών φορέων : α) INTERSYS A.E. (αρ.πρωτ. 6154/17-03-2022), β) EUROSUPPLIES ΙΚΕ (αρ.πρωτ. 6155/17-03-2022), γ) ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ (αρ.πρωτ. 6150/17-03-2022) και δ) NETSCOPE SOLUTIONS Α.Ε. (αρ.πρωτ. 6152/17-03-2022), που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.
 13. Το από 23-03-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στις εταιρείες INTERSYS A.E. (ομαδα Β’) και NETSCOPE SOLUTIONS Α.Ε. (ομάδα Δ’).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της Προμήθειας συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022 και συγκεκριμένα της ομάδας Β’, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία INTERSYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, με δ.τ. INTERSYS Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 094091151, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Ταχ. Δ/νση: Θέση Ντοροβατέζα Μεσογαίας, Μαρκόπουλο, Τ.Κ. 19003, έναντι του ποσού των 14.850,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.564,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 18.414,00 ευρώ (δεκαοχτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ).

Β.  Την ανάθεση της Προμήθειας συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022 και συγκεκριμένα της ομάδας Δ’, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία NETSCOPE SOLUTIONS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. NETSCOPE SOLUTIONS Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 099940480, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Ταχ. Δ/νση: Λαχανα 4, Νέα Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14342, έναντι του ποσού των 11.227,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.694,48 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 13.921,48 ευρώ (δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών).

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.7133.04.

Δ. Ορίζεται ο αναπληρωτής Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (139/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΝΨ7ΩΛΜ-ΙΚ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΨ7ΩΛΜ-ΙΚ9

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •