Περί ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα της Νέας Μάκρης”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα της Νέας Μάκρης”»

Αριθμός Απόφασης      287/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Την ΚΥΑ Δ11/4657/154-20.05.2021 (ΦΕΚ 2175/τ.Β’/25.05.2021) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 4. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια, η μεταφορά και η εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 31/28-06-2021 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008824117 2021-06-28.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί η με αριθμ. 14700/03-08-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΩΖ99ΩΛΜ-ΗΒΤ, με α/α καταχώρησης 266 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 21REQ009041230 2021-08-06.
 7. Την με αριθμ. 263/2021/05-08-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας με ΑΔΑ ΨΓ1ΝΩΛΜ-Υ7Η.
 8. Την με αριθμ. 15162/09-08-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009052324 2021-08-09.
 9. Την προσφορά του ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 15320/10-08-2021.
 10. Το από 27-08-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, έναντι του ποσού των 1.600,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 384,00€, σύνολο προσφοράς 1.984,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας  «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 31/28-06-2021 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Α.Φ.Μ.: 035976033,  Δ.Ο.Υ.: Α΄ΑΘΗΝΩΝ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΚΟΡΥΖΗ, αριθμ. 13, Τ.Κ.: 17778, Πόλη: ΤΑΥΡΟΣ, τηλ.: 2103461144, και  έναντι του ποσού των 1.600,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  384,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 1.984,00 ευρώ (χίλια ενιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων τρέχοντος έτους, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.6262.01 με τίτλο «Δαπάνη επισκευής ανελκυστύρα στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης όλης της ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η παραλαβή των προς προμήθεια αγαθών θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Κανέλλο Αναστάσιο.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (287/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ0ΖΣΩΛΜ-Ν3Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΖΣΩΛΜ-Ν3Τ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •