Περί ανάθεσης της προμήθειας της Ομάδας Α-1.4 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Ε΄ Κατασκήνωσης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας της Ομάδας Α-1.4 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Ε΄ Κατασκήνωσης»

Αριθμός Απόφασης      262/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008818863 2021-06-25.
 5. Τη με αριθμό Π5/2021 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 6. Τη με αριθ. 246/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΣΟΞΩΛΜ-ΖΛ4) με την οποία αποφασίστηκε η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του Προσώπων.
 7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον ΚΑ 15.6482.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 8. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ. 12701/09-07-2021, με ΑΔΑ ΩΧΗΨΩΛΜ-ΟΒΜ και α.α. καταχώρισης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 240, η οποία έλαβε ΑΔΑΜ ως εγκεκριμένο αίτημα 21REQ008891207 2021-07-09.
 9. Τη με αριθ. πρωτ. 12896/13-07-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με ΑΔΑΜ 21PROC008907020 2021-07-13, ΑΔΑ 6ΙΩΒΩΛΜ-Μ4Σ, η οποία δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 10. Την προσφορά της εταιρίας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, η οποία κατατέθηκε στο σχετικό διαγωνισμό και έλαβε αριθ. πρωτ. 13774/23-07-2021.
 11. Τα πρακτικά 1 (23-7-2021) και 2 (27-7-2021) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης.
 12. Την άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας της ομάδας Α 1.4 «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Ε΄ Κατασκήνωσης» του ανωτέρω διαγωνισμού, ο οποίος είναι ακόμη σε εξέλιξη.
 13. Το γεγονός ότι έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της προηγούμενης σύμβασης των ειδών της ανωτέρω ομάδας και η κατασκηνωτική περίοδος έχει ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος για τη δημόσια υγεία των φιλοξενούμενων και των εργαζομένων της Ε’ Κατασκήνωσης και να απειλούνται τα δημοτικά συμφέροντα από την αναβολή λήψης απόφασης.
 14. Τη με αριθ. πρωτ. 14303/29-07-2021 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Ε΄ Κατασκήνωσης, σύμφωνα την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, η οποία εστάλη στην εταιρία που έχει μειοδοτήσει στο σχετικό διαγωνισμό, με την επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ.
 15. Τα δικαιολογητικά της ανωτέρω εταιρίας, τα οποία έλαβαν αριθ. πρωτ. 14358/30-07-2021 και 14842/04-08-2021.
 16. Το πρακτικό της αρμόδιας υπηρεσίας, με το οποίο γίνονται αποδεκτά τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρία με την επωνυμία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, Α.Φ.Μ. 094343647, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με έδρα το Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57500, τηλ. 2392091252, έναντι του συνολικού ποσού των 7.675,20 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (καθαρή αξία 6.288,95 €, ΦΠΑ 6% 41,03 €, ΦΠΑ 24% 1.345,21 €).

Η ανωτέρω προμήθεια εκτελείται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 και αντιστοιχεί στην ομάδα Α 1.4 «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Ε΄ Κατασκήνωσης» του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνος» (αριθ. πρωτ. διακήρυξης 12896/13-07-2021, ΑΔΑΜ 21PROC008907020 2021-07-13, ΑΔΑ 6ΙΩΒΩΛΜ-Μ4Σ και αριθ. μελέτης Π5/2021), η εκτιμώμενη αξία της δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων του διαγωνισμού.

Η παρούσα θα υποβληθεί προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της, κατά το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 262/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΤΟ7ΩΛΜ-Β1Ξ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΤΟ7ΩΛΜ-Β1Ξ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *