Περί ανάθεσης της προμήθειας τροφής αδέσποτων σκύλων και γάτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου 1 Σχόλιο

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφής αδέσποτων σκύλων και γάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. Την με αριθ. 580/2020  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την ανάγκη του Δήμου Μαραθώνος για προμήθεια τροφής αδέσποτων σκύλων και γάτων.
 11. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ003102258/2021-02-05.
 12. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 2133/08-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΟ2ΙΩΛΜ-6ΩΔ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 122 βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008152661.
 13. Την με αριθ. πρωτ. 2047/08-02-2021 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 14. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου από τους κάτωθι:

1) BOBOS ΑΕΒΕ , με αριθ. Πρωτ: 3214/23-02-2021, 2)ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ, με αριθ. Πρωτ: 3350/24-02-2021, 3) ΛΑΚΡΕ Α.Ε με αριθ. Πρωτ: 3348/24-02-2021,4) VITAFARM με αριθ. Πρωτ: 3473/25-02-2021 και 5)  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΝΤΟΥ Α.Ε, με αριθ. Πρωτ: 3355/24-02-2021.

 1. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια τροφής αδέσποτων σκύλων και γάτων ,συνολικού προϋπολογισμού 7.983,67 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της 02/2021 Μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 3. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία BOBOS AEBE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ, με έδρα τη 8ο χλμ. Αλεξανδρούπολης- Φερών ,  Τ.Κ. 68100  Α.Φ.Μ. 999385682, Δ.Ο.Υ. Αλεξ/πόλης

έναντι του ποσού των 5.550,24 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 4.476,00 € + Φ.Π.Α. 24% 1.074,24 € = συνολική αξία 5.550,24 €).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (51_2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Τ4ΩΩΛΜ-ΟΒΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ4ΩΩΛΜ-ΟΒΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχόλια 1

 1. Τα αδέσποτα θα τα μαζέψετε κάποια στιγμή γιατί είναι επικίνδυνο να κυκλοφορούν ελεύθερα καί για τα ζώα τα ίδια αλλά καί για τους πεζούς -αυτοκινητα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *