Περί ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων & ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος & Ν.Π.

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων & ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος & Ν.Π. για τις ομάδες: α) Γ-2.2 «Κηπευτικά Φρούτα Τετράπολις» και β) Γ-1.3 «Είδη αρτοποιείου Τετράπολις»

Αριθμός Απόφασης: 458/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 5. Τη με αριθ. 108/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 6. Την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας των ομάδων  Γ-1.3 «Είδη αρτοποιείου Τετράπολις» και Γ-2.2 «Κηπευτικά Φρούτα Τετράπολις»
 7. Την με αριθ. 143/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε ο διαγωνισμός κηρύχθηκε  εν μέρει άγονος, καθότι για τις ομάδες: 1) Α-1.4 «Είδη αρτοποιείου Ε΄ Κατασκήνωσης»,2) Β-1.2  «Σάντουιτς Κ.Ε.Δ.ΜΑ»,3) Γ-1.3 «Είδη αρτοποιείου Τετράπολις» ,4) Γ-2.2 «Κηπευτικά Φρούτα Τετράπολις» και 5) Γ-2.5 «Νωπά Ψάρια Τετράπολις» δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε τη διαδικασία για τα 5 αυτά τμήματα και επέλεξε να τα αναθέσει όχι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32.2.α (μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011), αλλά κατ’ εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10, ήτοι με απευθείας ανάθεση.
 8. Την με αριθ. Π6/2021 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στο ΝΠΔΔ «Τετράπολις».
 10. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α.α. καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων 38 και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α.α. 56, η οποία έλαβε ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος ΑΔΑΜ “21REQ008438036 2021-04-09” του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας (Τετράπολις)  .
 11. Την με αριθμό πρωτ. 20473/02-09-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (22PROC011183140)
 12. Την υπ. αριθ. 234/2022 απόφαση Δημάρχου περί απ’ ευθείας ανάθεσης
 13. Το υπ. αριθ. έγγραφο 10740/27-05-2022 περί μη αποδοχής συνεργασίας του «Φούρνος Γκίκα»  
 14.  Το υπ. αριθ. έγγραφο 13230/21-06-2022 περί μη αποδοχής συνεργασίας της Ντάση Λαμπρινής «ΑΝΑΤΟΛΗ» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Υπέρ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος & Ν.Π., για τις ομάδες Γ-2.2 «Κηπευτικά Φρούτα Τετράπολις», σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 20473/02-09-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό Π6/2021 μελέτης της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα «ΑΜΑΝΤΑ-Α.Ε», με Α.Φ.Μ. 099720133, Ταχ. Δ/νση: Παπαδοπούλου 1-3 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη, Τ.Κ. 18233, δεδομένου ότι οι τιμές των ανωτέρω προϊόντων διαμορφώνονται από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, η συμβατική αξία δε θα ξεπεράσει το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατά την τιμολόγηση που αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, οι τιμές θα διαμορφώνονται με έκπτωση επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, σύμφωνα με την προσφορά του. Συγκεκριμένα, για την ανωτέρω ομάδα, η προσφερόμενη έκπτωση είναι ένα τοις εκατό (1%).
 2. Υπέρ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος & Ν.Π., για την Γ-1.3 «Είδη αρτοποιείου Τετράπολις», σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 20473/02-09-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό Π6/2021 μελέτης της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα Γεραμάνη Ιωάννη -Αρτοποιεία Ζαχαροπλαστική , με Α.Φ.Μ. 046107908, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Ταχ. Δ/νση: Αθ. Χρυσίνα 31-Μαραθώνας Αττικής, Τ.Κ. 19007, έναντι συνολικού ποσού με τιμή 7.495,29€ , ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (458/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο  ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ρ720ΩΛΜ-Π38

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ720ΩΛΜ-Π38

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •