Περί ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων & ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος & Ν.Π.

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων & ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος & Ν.Π. για τις ομάδες Α-1.4 «Είδη αρτοποιείου Ε΄ Κατασκήνωσης», Β-1.2  «Σάντουιτς Κ.Ε.Δ.ΜΑ» και Γ-2.5 «Νωπά Ψάρια Τετράπολις»»

Αριθμός Απόφασης: 234/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 5. Τη με αριθ. 108/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 6. Την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας των ομάδων Α-1.4 «Είδη αρτοποιείου Ε΄ Κατασκήνωσης», Β-1.2  «Σάντουιτς Κ.Ε.Δ.ΜΑ» και Γ-2.5 «Νωπά Ψάρια Τετράπολις»
 7. Την με αριθ. 143/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε ο διαγωνισμός κηρύχθηκε  εν μέρει άγονος, καθότι για τις ομάδες: 1) Α-1.4 «Είδη αρτοποιείου Ε΄ Κατασκήνωσης»,2) Β-1.2  «Σάντουιτς Κ.Ε.Δ.ΜΑ»,3) Γ-1.3 «Είδη αρτοποιείου Τετράπολις» ,4) Γ-2.2 «Κηπευτικά Φρούτα Τετράπολις» και 5) Γ-2.5 «Νωπά Ψάρια Τετράπολις» δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε τη διαδικασία για τα 5 αυτά τμήματα και επέλεξε να τα αναθέσει όχι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32.2.α (μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ (δδ) του ν. 4013/2011), αλλά κατ’ εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10, ήτοι με απευθείας ανάθεση.
 8. Την με αριθ. Π6/2021 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον ΚΑ 15.6482.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 καθώς και τις πιστώσεις στο ΝΠΔΔ «Τετράπολις».
 10. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΠΥ) με αριθ. πρωτ.17111/07-09-2021 και έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “ 21REQ009194630 2021-09-13”, την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) του νομικού προσώπου Κ.Ε.Δ.ΜΑ. με α.α. καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων 38 και αριθ. πρωτ.171/12-03-2021 και τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με α.α. 56 και 58 και αριθ. πρωτ. 212/02-04-2021, , οι οποίες έλαβαν ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος ΑΔΑΜ “21REQ008438036 2021-04-09” και “21REQ008438013 2021-04-09”, αντίστοιχα του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής Παιδείας (Τετράπολις)  .
 11. Την με αριθμό πρωτ. 9218/11-05-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (22PROC010534181)
 12. Το με αριθμό πρωτ. 2040/13.4.2022 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ
 13. Την λειτουργεία της Ε΄ Κατασκήνωσης βάσει της ΚΥΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 3849921.04.2022-ΦΕΚ-210728.04.2022-τεύχος-Β.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Υπέρ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος & Ν.Π., για την ομάδα Γ-2.5 «Νωπά Ψάρια Τετράπολις», σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 9218/11-05-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό Π6/2021 μελέτης της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα Αντώνιος Βούρος & Σία Ο.Ε., με Α.Φ.Μ. 081930238, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος και Μωσαίου 2 Ν .Μάκρη, Τ.Κ. 19005, έναντι συνολικού ποσού 3.559,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 3.150,00€ + Φ.Π.Α. 409,50 € = συνολική αξία 3.559,50 €), ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης
 2. Υπέρ της κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας αγαθών κατά 70%, σύμφωνα με τις τιμές της εναλλακτικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα Γ-2.5 Νωπά ψάρια Τετράπολις

CPV 03311000-2 “Ψάρια”

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ

ΚΙΛΟ

420

7,5 €

3.150,00€

 

(Κωδ.Δ.Π.Τ.2526.Α.Π.02/06/2021 Π.Α.)

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

 

3.150,00€

 

 

 

ΦΠΑ 13%

 

409,50€

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

 

3.559,50€

 1. Υπέρ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος & Ν.Π., για τις ομάδες Β-1.2 «Σάντουιτς Κ.Ε.Δ.ΜΑ» και Α-1.4 «Είδη αρτοποιείου Ε΄ Κατασκήνωσης», σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 9218/11-05-2022  πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό Π6/2021 μελέτης της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα Ντάση Λαμπρινή-Ιωάννα-Αρτοποιείο Ζαχαροπλαστική «ΑΝΑΤΟΛΗ»  , με Α.Φ.Μ. 046106254, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ταχ. Δ/νση: Λ. Διονύσου  Ν .Μάκρη, Τ.Κ. 19005, έναντι συνολικού ποσού με τιμή 458,78€  για την ομάδα Β-1.2  «Σάντουιτς Κ.Ε.Δ.ΜΑ» και με τιμή 10.412,95€  για την Α-1.4 «Είδη αρτοποιείου Ε΄ Κατασκήνωσης», ποσά που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης
 2. Υπέρ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια τροφίμων & ειδών παντοπωλείου Δήμου Μαραθώνος & Ν.Π., για την Γ-1.3 «Είδη αρτοποιείου Τετράπολις», σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 9218/11-05-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό Π6/2021 μελέτης της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα Φούρνος Γκίκα  , με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. 038882095, Ταχ. Δ/νση: Καλέτζι Μαραθώνος Αττικής, Τ.Κ. 19007, έναντι συνολικού ποσού με τιμή 7.278,33€  , ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (234/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΛΜ1ΩΛΜ-ΔΕΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΜ1ΩΛΜ-ΔΕΔ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *