Περί ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου»

Αριθμός Απόφασης: 611/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».
 4. Τη με αριθμό 52/18.11.22 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011637485.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 27749/25-11-2022(ΑΔΑ Ψ4Μ2ΩΛΜ-ΥΟ9) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 18/11/2022 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 506 , στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 7. Τη με αριθμ. 592/01-12-2022  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου, με ΑΔΑ Ψ6ΑΠΩΛΜ-ΜΛ6 και η αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε.
 8. Την με αριθμ. 28166/01-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011718423 2022-12-01.
 9. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 28869/12-12-2022.
 10. Το από 15-12-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των 1.350,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. (6%) 81,00 €, σύνολο προσφοράς 1.431,00 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 52/18.11.22 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε, με Α.Φ.Μ. 998026835, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: έδρα: 35ο ΧΛΜ ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ,  τηλ.: 2294069141, έναντι του ποσού των 1.350,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. (6%) 81,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 1.431,00 ευρώ (Χίλια τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τους Κ.Α.: 25.6633.01 και 00.8224.02.

Γ. Ορίζεται η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, Σκόρδη – Τσούρα Αικατερίνη, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (611/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΛΙΡΩΛΜ-ΞΟΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΙΡΩΛΜ-ΞΟΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •