Περί ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του Δήμου Μαραθώνος καθώς και στην προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου, για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα»

Αριθμός Απόφασης: 137/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Την αναγκαιότητα της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του Δήμου Μαραθώνος καθώς και στην προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου, για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα.
 4. Τη με αριθμό 4/08-03-2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012273172.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 292/10-03-2023 (ΑΔΑ 616ΒΩΛΜ-ΓΩΞ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 10-03-2023 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 292 , στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 7. Τη με αριθμ. 118/15-03-2023  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου, με ΑΔΑ ΩΖ6ΗΩΛΜ-ΖΟΒ.
 8. Την με 6019/16-03-2023 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012309930 2023-03-16.
 9. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 6333-20/03/2023.
 10. Το από 23-03-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των 7.916,40€ επί πλέον Φ.Π.Α. (6% και 24%) 717,68€, σύνολο προσφοράς 8.634,08 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του Δήμου Μαραθώνος καθώς και στην προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου, για τον βιολογικό της Ε΄ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 4/08.03.2023 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΣ Ο.Ε, με Α.Φ.Μ. 998026835, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: έδρα: 35ο ΧΛΜ ΛΕΟΦΩΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ,  τηλ.: 2294069141, έναντι του ποσού των 7.916,40 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. (6% και 24%) 717,68 €, ήτοι συνολικού ποσού 8.634,08 ευρώ (Οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και οκτώ λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τους Κ.Α.: 15.6482.01, 25.6633.01 και 00.8224.02.

Γ. Ορίζεται η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, Σκόρδη – Τσούρα Αικατερίνη, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (137/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Π37ΩΛΜ-84Γ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Π37ΩΛΜ-84Γ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •