Περί ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου»

Αριθμός Απόφασης: 18/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Την αναγκαιότητα της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου.
 4. Τη με αριθμό 55/06-12-2021 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009764495 2021-12-16.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη, είχαν αναληφθεί στο οικονομικό έτος 2021, οι με αριθ. πρωτ. 21857/09-11-2021 (ΑΔΑ Ψ0ΥΔΩΛΜ-Ο1Υ), 25080/21-12-2021 (ΑΔΑ ΩΙ7ΝΩΛΜ-712) και 1872/04-02-2021 (ΑΔΑ 6544ΩΛΜ-Ω3Ψ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου και είχαν καταχωρηθεί με α/α 350, 419 και 64, αντίστοιχα, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18. [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], βάσει των οποίων εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ009903953 2022-01-10.
 7. Τη με αριθμ. 3/10-01-2022  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου, με ΑΔΑ Ψ68ΤΩΛΜ-ΜΘ2 και η αποστολή πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 8. Την με αριθμ. 355/11-01-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου στις 10-11-2021 και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC009909439 2022-01-11.
 9. Τη με αριθ. πρωτ. 501/12-01-2022 (ΑΔΑ 66ΓΖΩΛΜ-Λ9Ζ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 71, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18. [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ009923765 2022-01-14.
 10. Την προσφορά του οικονομικού φορέα FERI-TRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΡΩΝ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 788/17-01-2022.
 11. Το από 20-01-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των 4.000,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. (6% και 24%) 277,80€, σύνολο προσφοράς 4.277,80€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου και χαλαζιακής άμμου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 55/06-12-2021 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία FERI-TRI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΝΕΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 094201878, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης – Σίνδος, Τ.Κ.: 57022, τηλ.: 2310799333, έναντι του ποσού των 4.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. (6% και 24%) 277,80 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 4.277,80 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τους Κ.Α.: 15.6482.01, 25.6633.01 και 00.8224.02.

Γ. Ορίζεται η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, Σκόρδη – Τσούρα Αικατερίνη, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (18/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Γ4ΚΩΛΜ-6Κ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Γ4ΚΩΛΜ-6Κ8

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *