Περί ανάθεσης της “Προμήθεια αναμνηστικών ειδών του Κέντρου Προβολής Μαραθώνιας Διαδρομής (μετάλλια)”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια αναμνηστικών ειδών για την ενίσχυση του εκθετηρίου του Κέντρου Προβολής Μαραθώνιας Διαδρομής (μετάλλια)”»

Αριθμός Απόφασης: 345/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Το με αριθ. πρωτ. 9045/26-04-2023 αίτημα – τεχνική περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012623370 2023-05-08.
 7. Τη με αριθ. πρωτ. 10265/09-05-2023 (ΑΔΑ 9ΔΕ3ΩΛΜ-ΓΦΥ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 331, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 23REQ012652079 2023-05-11.
 8. Τη με αριθμ. 226/2023 (ΑΔΑ ΩΜΝΔΩΛΜ-1ΡΦ) Απόφαση του Δημάρχου.
 9. Τη με αριθμ. 11045/16-05-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC012686668 2023-05-16, η οποία εστάλη στους: i) Σοφία Μπακιρτζή, ii) Press Metal Γ. Γιαννούκος – Μ. Ιωαννάτου Ο.Ε. και iii) Φιλία Αποστολάκου.
 10. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε προσφορά για το είδος «Μετάλλια επάργυρα» (ακριβή αντίγραφα του μεταλλίου των Πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων σε μπλε βελούδινη θήκη πολυτελείας), όπως περιγράφεται στην ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος
 11. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικών ειδών για την ενίσχυση του εκθετηρίου του Κέντρου Προβολής Μαραθώνιας Διαδρομής» και συγκεκριμένα των Μεταλλίων (ακριβή αντίγραφα του μεταλλίου των Πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων σε μπλε βελούδινη θήκη πολυτελείας).
 12. Τη με αριθμ. 285/2023 (ΑΔΑ Ψ1Ν2ΩΛΜ-82Δ) Απόφαση του Δημάρχου, με την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης για τα Μετάλλια.
 13. Τη με αριθμ. 13883/13-06-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με αριθμό ΑΔΑΜ 23PROC012869551 2023-06-13, η οποία εστάλη στον οικονομικό φορέα Press Metal Γ. Γιαννούκος – Μ. Ιωαννάτου Ο.Ε..
 14. Τη με αριθ. πρωτ. 15509/29-06-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα PRESSMETAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Η εν λόγω εταιρεία προήλθε από μετατροπή της επιχείρησης με την Επωνυμία Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ – Μ. ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ Ο.Ε., στην οποία είχε σταλεί η ανωτέρω πρόσκληση).
 15. Το Πρακτικό Αξιολόγησης προσφοράς σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικών ειδών για την ενίσχυση του εκθετηρίου του Κέντρου Προβολής Μαραθώνιας Διαδρομής (μετάλλια)», στον οικονομικό φορέα PRESSMETAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της Προμήθειας αναμνηστικών ειδών για την ενίσχυση του εκθετηρίου του Κέντρου Προβολής Μαραθώνιας Διαδρομής και συγκεκριμένα των Μεταλλίων (ακριβή αντίγραφα του μεταλλίου των Πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων σε μπλε βελούδινη θήκη πολυτελείας), σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 13883/13-06-2023 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθ. πρωτ. 9045/26-04-2023 τεχνικής περιγραφής του Αυτοτελούς Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα PRESSMETAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. PRESSMETAL ΙΚΕ, με Α.Φ.Μ. 082216796, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Ταχ. Δ/νση: Αικ. Στουραΐτου 32, Αχαρνές, Τ.Κ. 13671, έναντι συνολικού ποσού 1.116,00€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 900,00€ + Φ.Π.Α. 24% 216,00€), ποσό που είναι ίσο με τον προϋπολογισμό της μελέτης.

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2023 θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6472.04.

Γ. Ορίζεται ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, Στέφανος Κατσαγώνης, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (345/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΕΠΓΤΩΛΜ-ΚΡ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΕΠΓΤΩΛΜ-ΚΡ4

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •