Περί ανάθεσης της σύμβασης για την Προμήθεια γραφικής ύλης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την Προμήθεια γραφικής ύλης για το Δήμο Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 365/2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Την με αριθμό Π6/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα «Προμήθεια γραφικής ύλης».
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014579312 2024-04-11.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 10795/30-04-2024 (ΑΔΑ 912ΔΩΛΜ-0ΟΓ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 343 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] και διαθέτει πίστωση συνολικού ύψους 37.136,33€ για τα οικονομικά έτη 2024-2025 (2024: 6.956,27€ & 2025: 30.180,06€).
 10. Τα εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014817196 2024-05-24.
 11. Τη με αριθμό 321/2024 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ 63ΥΚΩΛΜ-Μ5Υ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την απευθείας ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών, και η αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον οικονομικό φορέα α) ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΦΜ 137647537), β) ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΑΦΜ 036655721) και γ) ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ Ν. ΙΩΑΝΝΑ (ΑΦΜ 045181860) για υποβολή προσφοράς.
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13646/28-05-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014832553 2024-05-28.
 13. Την προσφορά που υπέβαλε o οικονομικός φορέας ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ Ν. ΙΩΑΝΝΑ στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 14359 /03-06-2024.
 14. Το από 07-06-2024 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ Ν. ΙΩΑΝΝΑ, έναντι του ποσού των 29.935,05€ πλέον Φ.Π.Α. 050,85€ (6%: 43,20€, 13%: 4,68€ και 24%: 7.002,97€), ήτοι σύνολο προσφοράς 36.985,90€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της σύμβασης  με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης», όπως ειδικότερα περιγράφονται στην με αριθμό Π6/2024 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ Ν. ΙΩΑΝΝΑ, με ΑΦΜ 045181860, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 46, Τ.Κ.: 19007, Πόλη: Μαραθώνας Αττικής, τηλ.: 2294066170, email: zanetashop@gmail.com,  έναντι του ποσού των 29.935,05€ πλέον Φ.Π.Α. 7.050,85€ (6%: 43,20€, 13%:  4,68€ και 24%: 7.002,97€),  ήτοι σύνολο προσφοράς 36.985,90€ (τριάντα έξι χιλιάδες ενιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και από χρηματοδότηση για τα ΚΔΑΠ. Η με αριθμό 2024/343 σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των οικονομικών ετών 2024-2025 και θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10.6612.01, 15.6484.02 και 60.6654.01 για τα οικονομικά έτη 2024-2025.

Γ. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, Χαλυβδόπουλο Θωμά.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παραλαβή των υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (365/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ε96ΩΛΜ-ΡΦΖ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε96ΩΛΜ-ΡΦΖ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *