Περί ανάθεσης της σύμβασης για την “Προμήθεια ειδών θερινής ένδυσης (μπλούζες, καπέλα & γιλέκα) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την “Προμήθεια ειδών θερινής ένδυσης (μπλούζες, καπέλα & γιλέκα) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος”»

Αριθμός Απόφασης: 457/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)»,
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις»,
 7. Την αναγκαιότητα της προμήθειας ειδών θερινής ένδυσης (μπλούζες, καπέλα & γιλέκα) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος,
 8. Την από 09-06-2022 σχετική Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών,
 9. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011122909 2022-08-22,
 10. Το γεγονός ότι για την υπό ανάθεση δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 19751/25-08-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ29ΖΩΛΜ-ΖΔ5, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 22-08-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 446 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011157218 2022-08-30.
 11. Τη με αριθμό 423/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας, με ΑΔΑ ΨΜΠΠΩΛΜ-ΜΣΨ και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΠ. ΑΚΤΥΠΗΣ.
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 20088/30-08-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011162456 2022-08-30.
 13. Την προσφορά του οικονομικού φορέα ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΠ. ΑΚΤΥΠΗΣ που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό Πρωτ. Κατάθεσης 20154/31-08-2022.
 14. Το από 06-09-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΠ. ΑΚΤΥΠΗΣ, έναντι του ποσού των 2.380,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 571,20€, σύνολο προσφοράς 2.951,20€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της συμβασης για την “Προμήθεια ειδών θερινής ένδυσης (μπλούζες, καπέλα & γιλέκα) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος”, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην από 09-06-2022 σχετική Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, στον οικονομικό φορέα ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΠ. ΑΚΤΥΠΗΣ,  Α.Φ.Μ. 045815534, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 13, Τ.Κ.: 19005, Πόλη: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, τηλ.: 2294094400,  έναντι του ποσού των 2.380,00 ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  571,20 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 2.951,20 ευρώ (δυο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 70.6061.01.

Γ. Ο χρόνος παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και για ένα (1) μήνα.

Δ. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την προσκόμιση σχετικού τιμολογίου και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (457/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6799ΩΛΜ-Ξ0Λ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6799ΩΛΜ-Ξ0Λ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •