Περί ανάθεσης της υπηρεσίας ενοικίασης περιπτέρου στην 9η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ενοικίασης περιπτέρου για τη συμμετοχή του Δήμου στην 9η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «9th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022»

Αριθμός Απόφασης: 552/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας ενοικίασης περιπτέρου για τη συμμετοχή του Δήμου στην 9η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «9th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022».
 6. Την από 27/10/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011500657 2022-10-27.
 8. Τη με αριθμό 366/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ 67ΡΤΩΛΜ-Ι3Ω.
 9. Τη με αριθ. πρωτ. 26035/02-11-2022 (ΑΔΑ Ρ6ΔΤΩΛΜ-ΥΩΡ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 493, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011529622 2022-11-02.
 10. Τη με αριθμ. 536/02-11-2022 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ ΩΔΝ0ΩΛΜ-Φ7Π, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας ενοικίασης περιπτέρου για τη συμμετοχή του Δήμου στην 9η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «9th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022» και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα Μαρία Μπένια και ΣΙΑ Ε.Ε.
 11. Την με αριθμ. 26043/02-11-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στον ανωτέρω και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011529763 2022-11-02.
 12. Την προσφορά του οικονομικού φορέα Μαρία Μπένια και ΣΙΑ Ε.Ε., που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 26085/03-11-2022.
 13. Το από 03-11-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, ο οποίος προσέφερε τιμή 5.158,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας ενοικίασης περιπτέρου για τη συμμετοχή του Δήμου στην 9η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «9th ATHENS INTERNATIONAL TOURISM & CULTURE EXPO 2022», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 27/10/2022 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα Μαρία Μπένια και ΣΙΑ Ε.Ε., με ΑΦΜ 998399873, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, έδρα: Λένορμαν 161 & Βίαντος 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10443, τηλ.: 2106141164, έναντι του ποσού των 5.158,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ολογράφως : πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών), ήτοι καθαρή αξία 4.160,00€, Φ.Π.Α. 24% 998,40€.

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των ετών 2022 και 2023 θα βαρύνει τον Κ.Α.: 00.6431.02.

Γ. Ορίζεται ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Στέφανος Κατσαγώνης, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (552/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΙΟ4ΩΛΜ-3ΘΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΟ4ΩΛΜ-3ΘΑ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •