Περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Εργασίες απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Εργασίες απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης      249/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. 11/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών.
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008960673 2021-07-22.
 5. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ. 13679/22-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΞΤ0ΩΛΜ-ΔΒΩ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 259 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα και έλαβε ΑΔΑΜ 21REQ008965277 2021-07-22.
 6. Τη με αριθμ. 222/2021 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ ΩΤΤΓΩΛΜ-ΞΛΧ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της εν λόγω υπηρεσίας.
 7. Τη με αριθ. πρωτ. 13784/23-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008970505 2021-07-23.
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 13933/26-07-2021 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ – Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε..
 9. Την από 28-07-2021 αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών του Δήμου Μαραθώνος» στην εταιρεία με την επωνυμία Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ – Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε. έναντι του ποσού των 14.880,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία 12.000,00 €, Φ.Π.Α. 24% 2.880,00 €).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της με τη 11/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών στην εταιρεία με την επωνυμία Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ – Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε., Α.Φ.Μ. 800584003, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, έδρα την οδό Καποδιστρίου 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10432, τηλ.: 2105233635, έναντι του ποσού των 14.880,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι καθαρή αξία 12.000,00€, Φ.Π.Α. 24% 2.880,00€.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας. Σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2021, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 70.6277.13 και 15.6482.01.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών, ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή μέχρι την εξόφληση του ποσού της σύμβασης αυτής τηρώντας αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή.

Δ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, με αναπληρωτή του, τον αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Αποκομιδής, Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, να παραλάβουν τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 249/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Α0ΝΩΛΜ-ΙΤ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Α0ΝΩΛΜ-ΙΤ3

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *