Περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Τοπογραφική αποτύπωση

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη: α) τοπογραφικού διαγράμματος στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 χώρου προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων, β) Χωροθέτηση Π.Χ Παραλίας Τύμβου και γ) Χωροθέτηση Κοιμητηρίου Καλετζίου του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 471/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη: α) τοπογραφικού διαγράμματος στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 χώρου προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων, β) Χωροθέτηση Π.Χ Παραλίας Τύμβου και γ) Χωροθέτηση Κοιμητηρίου Καλετζίου του Δήμου Μαραθώνος»,
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 20REQ00006844460 2020-06-10.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό 1403/27-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) Δημάρχου με ΑΔΑ Ρ4ΣΜΩΛΜ-ΤΓ7, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 18-01-2021 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 69 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008204822 2021-02-26.
 7. Τη με αριθμ. 448/2021/25-11-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ ΕΗΙΠΩΛΜ-ΑΚΗ και η αποστολή πρόσκλησης προς τον ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΟΦΟ.
 8. Την με αριθμ. 23167/25-11-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009607953 2021-11-25.
 9. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 23368/29-11-2021.
 10. Το από 06-12-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΟΦΟ, έναντι του ποσού των 1.000,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 240,00€, σύνολο προσφοράς 1.240,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη: α) τοπογραφικού διαγράμματος στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 χώρου προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων, β) Χωροθέτηση Π.Χ Παραλίας Τύμβου και γ) Χωροθέτηση Κοιμητηρίου Καλετζίου του Δήμου Μαραθώνος», στον ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΟΦΟ, με Α.Φ.Μ. 047505607, Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ 1, Τ.Κ.: 15451, Πόλη: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, τηλ.: 2106770209,  έναντι του ποσού των 1.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  240,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 1.240,00 ευρώ (χίλια διακόσια σαράντα ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2021 θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.6117.02.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης έως την Παρασκευή 17-12-2021.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Κανέλλο Αναστάσιο.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (471/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΡΘΥΩΛΜ-ΘΟ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΘΥΩΛΜ-ΘΟ8

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *