Περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Βαρνάβα”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος”»

Αριθμός Απόφασης: 170/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας,: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075),
 3. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
 4. Τις διατάξεις του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 7. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
 9. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
 10. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 11. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ. 9 του άρθρου 209 αυτού.
 12. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο “Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος”,
 13. Την με αριθμ. 1/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 14. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014233286.
 15. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη, κατόπιν του από 30-01-2024 τεκμηριωμένου αιτήματος, έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 222/13-02-2024 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ψ7Ο9ΩΛΜ-Ω1Η, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 222 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 24REQ014268060 2024-02-15,
 16. Τη με αριθμ. 113/2024 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ ΨΦΤΝΩΛΜ-ΕΣΞ και η αποστολή πρόσκλησης προς τους 1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 2. ΜΑΘΙΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και 3. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΛΕΩΝ.ΚΩΝ/ΝΟΣ.
 17. Την με αριθμ. 6421/12-03-2024 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014402141.
 18. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 6679/14-03-24.
 19. Το από 15-03-2024 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ έναντι του ποσού των 30.000,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.200,00€, σύνολο προσφοράς 37.200,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της Δ. Κ. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 1/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ, Α.Φ.Μ. 128681490, Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, Τ.Κ.: 19014, Πόλη: ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.: 6938939748,  έναντι του ποσού των 30.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  7.200,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 37.200,00 ευρώ (τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των οικονομικών ετών 2023-2024, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25.7336.33 και 00.8229.03.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης και για ένα (1) έτος.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγιώτης Ηλίας.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει τμηματικά με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (170/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/686ΑΩΛΜ-8ΥΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/686ΑΩΛΜ-8ΥΚ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *