Περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση – επισκευή των ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση – επισκευή των ελαστικών των οχημάτων & των μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος”»

Αριθμός Απόφασης: 230/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή των ελαστικών των οχημάτων & των μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος».
 5. Την με αριθμό 6/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010430498 2022-04-19.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 8795/06-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΔΧ2ΩΛΜ-Σ8Λ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 20-04-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 355 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ010509443 2022-05-09.
 8. Τη με αριθμ. 191/2022 (ΑΔΑ 6Φ4ΠΩΛΜ-ΘΡΓ) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσΊας και η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς α) στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ και β) στον ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΖΑΝΑ.
 9. Την με αριθμ. 8975/09-05-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010519382 2022-05-10.
 10. Την μοναδική προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9575/17-05-2022.
 11. Το από 24-05-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή των ελαστικών των οχημάτων & των μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 6/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, στον οικονομικό φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 078577476, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 269, Τ.Κ.: 19007, Πόλη: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, τηλ.: 2294055012,  με τιμές χρέωσης ανά εργασία:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΕΣ

13-17 ΙΝΤΣΕΣ

20,00€

18-22.5 ΙΝΤΣΕΣ

30,00€

24-30 ΙΝΤΣΕΣ

50,00€

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

90,00€

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

120,00€

 

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΗ

ΤΙΜΕΣ

ΜΑΣΟΝ Νο 1 – Νο 4

15,00€

ΜΑΣΟΝ Νο 5 – Νο 8

25,00€

ΚΟΡΔΟΝΙ ΨΙΛΟ

10,00€

ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΟΝΤΡΟ

15,00€

ΒΑΛΒΙΔΕΣ Ι.Χ.

5,00€

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

15,00€

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

10,00€

έναντι του ποσού των 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των οικονομικών ετών 2022-2023, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 20.6263.04.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης και για ένα (1) έτος.

Δ. Η παραλαβή των προς εκτέλεση υπηρεσιών θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Ηλία Παναγιώτη.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογιών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (230/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΤΣΠΩΛΜ-05Δ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΣΠΩΛΜ-05Δ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *