Περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων’’

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων’’»

Αριθμός Απόφασης: 346/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013.
 7. Τη με αριθμό 29/2022 (ΑΔΑ Ρ9Ρ7ΩΛΜ-ΝΣΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος «Περί λήψης απόφασης: 1. α) έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εποχιακή (περιοδική) πεζοδρόμηση τμήματος της παραλιακής οδού (Λεωφόρου Ποσειδώνος) της Κοινότητας Νέας Μάκρης Δήμου Μαραθώνος. β) έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εποχιακή (περιοδική) ηπιοποίηση της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό (Λ. Ποσειδώνος) κοινότητας Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνος και συνοδές ρυθμίσεις μικρής κλίμακας στο άμεσο δίκτυο ένταξής της 2. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας πεζόδρομων Δήμου Μαραθώνος».
 8. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων».
 9. Τη με αριθμό 3/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 10. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012902646 2023-06-19.
 11. Τη με αριθ. πρωτ. 14572/20-06-2023 (ΑΔΑ ΩΖΛΥΩΛΜ-ΑΘΗ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου, που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 376 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23REQ012914649 2023-06-20.
 12. Τη με αριθμό 307/2023 Απόφαση του Δημάρχου (6ΖΖΖΩΛΜ-ΧΜΕ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της ως άνω υπηρεσίας και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΥΛΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
 13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 14730/21-06-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012924456 2023-06-21 και εστάλη στον οικονομικό φορέα ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΥΛΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
 14. Την προσφορά του ανωτέρω, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 15429/28-06-2023.
 15. Το από 17-07-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία γνωμοδοτεί για την αποστολή πρόσκλησης στον ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016, προκειμένου να καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία.
 16. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 17154/17-07-2023 πρόσκληση για συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών, η οποία εστάλη στον οικονομικό φορέα ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΥΛΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
 17. Το φάκελο με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά του ανωτέρω, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 17240/19-07-2023.
 18. Το από 19-07-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία γνωμοδοτεί για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων στον οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΥΛΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης οδών και κοινόχρηστων χώρων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 3/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα «ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΥΛΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ», με ΑΦΜ 157689765, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ταχ. δ/νση 24ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Ραφήνα, Τ.Κ. 19009, έναντι του ποσού των 19.800,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%  4.752,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 24.552,00 ευρώ (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους 2023 και του έτους 2024, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 70.6142.01.

Γ. Ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, Χαλυβδόπουλος Θωμάς, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (346/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΘ0ΨΩΛΜ-56Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΘ0ΨΩΛΜ-56Θ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •