Περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών για πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος”»

Αριθμός Απόφασης: 376/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Την με αριθ. 2488/18-4-2023 (ΦΕΚ 24901/Β΄/18-04-2023) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 5. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών επανατοποθέτησης έξι (6) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Την με αριθ. 13/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012879066.
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. 14362/16-06-2023 (ΑΔΑ ΨΒΙΖΩΛΜ-ΞΨΥ & ΑΔΑΜ 23REQ012901818) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 373, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 9. Τη με αριθμ. 305/2023 (ΑΔΑ ΨΚ8ΔΩΛΜ-9ΘΗ) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσΊας και η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στην εταιρεία α) ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (ΟΜΑΔΑ Α) και β) Akriman E.E. (ΟΜΑΔΑ Β).
 10. Την με αριθμ. 14484/19-06-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012906425 2023-06-19.
 11. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου  16911/13-07-2023 και 17924/25-07-2023.
 12. Το από 31/07/2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας για την ΟΜΑΔΑ Α στην εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία AKRIMAN E.E. για την ΟΜΑΔΑ Β παραπέμπτει το θέμα στον Δήμαρχο προκειμένου να αποφασίσει.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος» για την ΟΜΑΔΑ Α, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 13/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με Α.Φ.Μ. 800394232, Δ.Ο.Υ. Α΄ΠΑΤΡΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 289, Τ.Κ.: 26 504, Πόλη: ΠΑΤΡΑ (περιοχή: ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ) , τηλ.: 2610932240, έναντι του ποσού των 5.600,00  ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  344,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 6.944,00 (έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ).

Β. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επανατοποθέτηση έξι (6) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα του Δήμου Μαραθώνος» για την ΟΜΑΔΑ Β, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 13/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία AKRIMAN E.E., με Α.Φ.Μ. 082883544, Δ.Ο.Υ. Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΒΟΣΠΟΡΟΥ 6, Τ.Κ.: 55534, Πόλη: ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλ.: 2310940515, έναντι του ποσού των 12.000,00  ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  880,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 14.880,00 (δεκατέσσερείς χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ).

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τους Κ.Α.: 70.6117.04 & 15.6484.01.

Δ. Η παραλαβή των προς εκτέλεση υπηρεσιών θα γίνει από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογιών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (376/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%95%CE%982%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%A9%CE%91%CE%A4

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%982%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%A9%CE%91%CE%A4

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •