Περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος’’

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “ Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος’’»

Αριθμός Απόφασης: 392/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος».
 7. Τη με αριθμό 12/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012702633 2023-05-18
 9. Τη με αριθ. πρωτ. 16105/04-07-2023 (ΑΔΑ ΡΚΔ7ΩΛΜ-50Α) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου, που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 392 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23REQ013132100 2023-07-21.
 10. Τη με αριθμό 354/2023 Απόφαση του Δημάρχου (ΡΚΔΛΩΛΜ-ΥΔ6) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της ως άνω υπηρεσίας και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα Ιωάννη Παπαδόπουλο.
 11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 17918/25-07-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013149574 2023-07-25 και εστάλη στον οικονομικό φορέα Ιωάννη Παπαδόπουλο.
 12. Την προσφορά του ανωτέρω, που υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 18565/01-08-2023.
 13. Το από 02-08-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, από το οποίο προκύπτει ότι η προσφορά του οικονομικό φορέα Ιωάννη Παπαδόπουλου πληροί τους όρους της με αριθ. πρωτ. 17918/25-07-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 12/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα «Ιωάννη Παπαδόπουλο», με ΑΦΜ 075595532, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ταχ. δ/νση Ρούμελης 132, Νέα Μάκρη, Τ.Κ. 19005, έναντι του ποσού των 30.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.200,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 37.200,00 ευρώ (τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους 2023 και του έτους 2024, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.7332.06.

Γ. Ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, Κανέλλος Αναστάσιος, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (392/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/922ΙΩΛΜ-6ΨΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/922ΙΩΛΜ-6ΨΟ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •