Περί ανάθεσης της υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων”»

Αριθμός Απόφασης: 572/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Τη με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων».
 7. Τη με αριθμό 02/2023 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013581863 2023-10-13.
 9. Τις με αριθ. πρωτ. 1230/18-01-2023 (ΑΔΑ ΨΤΧ4ΩΛΜ-Δ6Ρ) και 25833/07-11-2023 (ΑΔΑ Ψ4ΧΤΩΛΜ-8ΕΕ – πολυετής) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου, που έχουν αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α 166 και 505, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει των οποίων εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23REQ013762063 2023-11-14.
 10. Τη με αριθμό 567/2023 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: 90ΖΟΩΛΜ-ΚΤ0) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της ως άνω υπηρεσίας και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
 11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 26373/15-11-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013777277 2023-11-16 και εστάλη στον οικονομικό φορέα Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
 12. Την προσφορά του ανωτέρω, που υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 26549/17-11-2023.
 13. Το από 17-11-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, από το οποίο προκύπτει ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πληροί τους όρους της με αριθ. πρωτ. 26373/15-11-2023 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών δικαιώματος χρήσης και υποστήριξης προγράμματος σύνταξης τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αριθμό 02/2023 Τεχνικής Έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα «Uni Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον δ.τ. Uni Systems Μ.Α.Ε., με ΑΦΜ 094029552, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, Ταχ. δ/νση Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17671, έναντι του ποσού των 4.428,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.062,72 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 5.490,72 ευρώ (πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των ετών 2023 και 2024, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.6265.06.

Γ. Ορίζεται ο αν. Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος, Ιωάννης Σπανός, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (572/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΚΛΦΩΛΜ-Χ46

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΛΦΩΛΜ-Χ46

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *