Περί ανάθεσης της υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή της πρέσας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή της πρέσας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)” του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 484/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή της πρέσας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Μαραθώνος»
 5. Την με αριθμό 10/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011188489 2022-09-05.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 21877/12-09-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ 9ΕΧ5ΩΛΜ-Ο44, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 05-09-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 453 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011232197 2022-09-13.
 8. Τη με αριθμ. 467/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ 94Γ2ΩΛΜ-0Η7 και η αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε..
 9. Την με αριθμ. 22041/13-09-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011236093 2022-09-14.
 10. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 22327/16-09-2022.
 11. Το από 16-09-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., έναντι του ποσού των 12.946.36 € επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.107.13€, σύνολο προσφοράς 16.053,49€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο  «Εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέσας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 10/27-05-2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., Α.Φ.Μ. 094036579, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 162, Τ.Κ.: 12242, Πόλη: ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.: 2103459616,  έναντι του ποσού των 12.946,36 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  3.107,13 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 16.053,49 ευρώ (δεκαέξι χιλιάδες πενήντα τρία  ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2022 και 2023 , θα βαρύνει τον Κ.Α.: 20.7335.09.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης και για δέκα (10) ημέρες.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Παναγιώτη Ηλία.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (484/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ν5ΙΩΛΜ-62Ζ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν5ΙΩΛΜ-62Ζ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *