Περί ανάθεσης της “Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (drones) για το Δήμο Μαραθώνος, που αφορούν ασφάλεια πόλης και δασοπροστασία”»

Αριθμός Απόφασης: 360/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 107 έως 110, των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 118 και της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (drones) για το Δήμο Μαραθώνος, που αφορούν ασφάλεια πόλης και δασοπροστασία».
 7. Τη με αριθμό 11/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 24REQ014747387 2024-05-14.
 9. Τη με αριθ. πρωτ. 12255/20-05-2024 (ΑΔΑ 9ΜΒΟΩΛΜ-39Ξ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου, που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 363 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24REQ014820384 2024-05-27.
 10. Τη με αριθμό 319/2024 Απόφαση του Δημάρχου (6ΤΝΞΩΛΜ-ΓΜΥ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της ως άνω υπηρεσίας και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ.
 11. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 13698/28-05-2024 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014834760 2024-05-28 και εστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ (Α.Σ. 352352) στον οικονομικό φορέα ΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ.
 12. Την προσφορά του ανωτέρω, που κατατέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό συστήματος 405871 05/06/2024.
 13. Το από 10-06-2024 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, της αρμόδιας υπηρεσίας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία επιτήρησης με την χρήση συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (drones) για το Δήμο Μαραθώνος, που αφορούν ασφάλεια πόλης και δασοπροστασία», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 11/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα «ΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με δ.τ. «ΒΑΝΓΚΑΡΝΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ», με ΑΦΜ 800766370, Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ, Ταχ. δ/νση οδός Ιασωνίδου 1 και Λεωφ. Βουλιαγμένης, Ελληνικό, Τ.Κ. 16777, έναντι του ποσού των 59.984,96 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24% 14.396,39 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 74.381,35 ευρώ (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους 2024, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 35.7312.01.

Γ. Ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, Φούντας Αθανάσιος, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (360/2024 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΥΖ8ΩΛΜ-ΔΟΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΖ8ΩΛΜ-ΔΟΘ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *