Περί ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός Απόφασης: 473/2021

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 11694/28-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΦΛΞΩΛΜ-ΟΙΟ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 232 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008778677 2021-06-17 (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α.).
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 30/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 6. Την υπ’ αριθμ. 371/2021/11-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΚΣΠΩΛΜ-Μ3Ε) Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος
 7. Την υπ’ αριθμ. 20252/19-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που υποβλήθηκε
  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), έλαβε
  ΑΔΑΜ: 21PROC009392996 2021-10-20.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με το από 09/11/2021 Πρακτικό.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 30/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον Εργολήπτη Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Ε.) ΧΑΡΙΤΟ ΜΙΧΑΗΛ,
με έδρα ΣΟΛΩΜΟΥ 39, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Τ.Κ. 15341 τηλ.: 2106421673, έναντι του ποσού των
14.999,99 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, όπου το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 7312.02.

Γ. Η ολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (473/2021) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%9A%CE%94%CE%A5

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%9B%CE%9C-%CE%9A%CE%94%CE%A5?inline=true

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *